Styrk din helsekompetanse

Lær der du er  Tilgjengelige kurs

  Sámegiela dulkon dearvvašvuođaásahusain. Kurset skal gi helsepersonell som møter samiske pasienter i sitt arbeid, god kunnskap om bruk av tolk.

  Mennesker med funksjonsnedsettelser eller utviklingshemning har ofte reduserte forutsetninger for å kunne tilegne seg kunnskap og erfaring om sosiale normer og seksualitet.
  Et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Kompetansetrappa er et regionalt kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Målgruppen er helsepersonell innen somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Kompetansetrappa består av nettkurs, VK-undervisning, praktisk undervisning og erfaringssamlinger i 8 utvalgte temaer.

  En arena for helsearbeidere i Helse Nord hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø. Nettstedet omfavner utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre, og er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder.

  I dette fagnettet får du oversikt over geriatrimiljøet i Nord-Norge, samt faglig fordypningsstoff og kompetanse om faget. Her får du tilgang til undervisningsmateriale fra konferanser og kompetanseprogram. Du finner informasjon om aktuelle kurs og konferanser, om utviklingsprosjekt og forskning, og oversikt over kontaktpersoner innen geriatrifeltet i Nord-Norge.

  Rehabiliterings- og habiliteringskompetanse i nord. ReHab i Nord er et nettsted om rehabilitering og habilitering for alle med interesse for temaet. Stikkord for nettstedet er kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og inspirasjon.

  Hvordan sikre at elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren kommer fram til rett person på en sikker måte? Hvordan håndtere feil og avvik? Hvordan lære opp andre? Dette kurset deg svarene du trenger, som ansvarlig for drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling i kommunen.

  Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.

  Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse, har som formål å sikre at legespesialist er tilgjengelig for sentrene for psykisk helse i Sør- og Midt-Troms. Nettstedet gir informasjon om prosjektet, pasientforløpsmodellen og bruk av videokonferanse.

  Har barnet mitt spiseforstyrrelse? Hvordan kan jeg hjelpe? På dette nettstedet skal foreldre og andre berørte kunne finne kvalitetssikret informasjon om spiseforstyrrelser og hvilke behandlinger som er tilgjengelige.

  Få innsikt i behandling av atopisk eksem hos barn og voksne. Atopisk eksem kan være svært plagsomt for den det gjelder. Hva utløser utbrudd? Hvilke tiltak kan du gjøre for å forebygge utbrudd? Hva er riktig og effektiv behandling? Som fastlege eller helsesøster er du kanskje den som kan hjelpe.

  Spillsnakk.no gir anonym og gratis veiledning i hvordan en kan kontrollere problematisk spilling (data- eller pengespill). Nettstedet gir blant annet mulighet til å chatte gratis og anonymt med behandlere på Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Læringsportal om Komplementær Ytre Regulering (KYR), en behandlingsstrategi som handler om å fremme pasienters autonomi og evne til selvregulering i et empatisk og respektfullt klima. Læringsportalen inngår som en del av opplæringen til ansatte ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon.

  De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har en funksjonsnedsettelse. Misforståelser kan gi opphav til ubehagelige situasjoner for ungdommene i den mest sårbare av livets faser, ungdomstiden.

  Legemiddelhåndteringskurs for sykepleiere, og andre helsearbeidere fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kurset skal sikre at sykepleiere har teoretisk kompetanse til å kunne håndtere legemidler på en forsvarlig måte. Kursbevis gis ved bestått kursprøve. 

  Nettbasert kurs i medikamentregning for sykepleiere, og andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning og friske opp egen kunnskap på dette.


  Helse Nord IKT har fastlagte standarder for hvordan systemutvikle i deres LIS-løsninger. Kurset er beregnet på innleide systemutviklere og nyansatte i Helse Nord IKT. Kurset har en avsluttende test som forutsettes bestått for å kunne bidra med systemutvikling i Helse Nord IKT sine LIS-løsninger.

  Dette kurset skal gi kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse for de som jobber med personer med utviklingshemning. Du skal kunne vurdere forhold knyttet til mangfold og inkludering i et samfunnsperspektiv, din egen rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan du kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemning.

  Personer med utviklingshemninger har spesielle behov, men ingen mennesker er like. Som støttekontakt må du vite hva du må gjøre når du skal tilrettelegge fritiden for andre.

  I kurset vektlegges det hvordan man kan hjelpe personer med utviklingshemning til en god helse ved å spise sunt og bevege seg mye. Det er fokus på råd til deg som er støtteperson/hjelper for personer med utviklingshemning for å forebygge overvektsproblematikk.

  I Tenkerommet finner du en videobank med over 250 korte videoinnslag om personer med utviklingshemning. Videobanken er den del av kompetanseportalen "Mangfold og muligheter". Tema er alt fra bolig, skole, arbeid, fritid, inkludering og mestring og annet som opptar personene i hverdagen.

  I dette kurset kan du få en bevissthet rundt hvordan du kan forebygge seksuelle overgrep, og hvordan man kan opparbeide seg rutiner og hjelpetiltak.

  Dette kurset vil gi forståelse av hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering, og hvordan vi gjennom tilrettelegging av miljøbetingelser kan bidra til størst mulig mestring.

  Dette kurset gir kunnskap om det å ha en utviklingshemning samt bevissthet om kommunikasjon og samhandling, slik at du kan hjelpe personene til å bruke sine ressurser og oppleve mestring i hverdagen.

  Psykiske tilleggsvansker hos mennesker med utviklingshemning ble tidligere forstått som en del av funksjonshemningen. Nyere studier peker derimot mot at mennesker med utviklingshemning har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen.
  Dette kurset ser på forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende og hvordan du kan tilrettelegge og være i forkant.

  Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

  Et fagnettverk for medlemmer av psykososiale kriseteam i Nord-Norge, som gir tilgang til faglig påfyll og kompetanse for å kunne hjelpe mennesker i kriser.

  Å arbeide i psykososiale kriseteam. Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene, ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer.


  Kurs i grunnleggende traumeforståelse og behandling av traumepasienter, for ansatte innen psykisk helsevern for voksne. Forskning og erfaring viser at traumer er en svært vanlig årsak til psykiske vansker. Fagfeltet knyttet til traumer er derfor omfattende. Årsakene til psykiske traumer er forskjellige.

  Ressursportal for alle som jobber med psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Portalen har lett tilgjengelig fagstoff sortert på tema og gjør terskelen for kompetanseheving lavere.

  Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  En nettside som samler faglige ressurser om om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet er å tilrettelegge for generell kompetanseheving ved å samle filmede foredrag og faglige innlegg på en tilgjengelig nettside som er åpen for alle.

  Nettkurset er en introduksjon til Parkinsons sykdom. I kurset lærer du å vurdere vanlige symptomer hos pasienter med Parkinson og hvordan behandlingen virker. Du kan også bruke kursinnholdet som et oppslagsverk i din hverdag som helsefagarbeider.

  Dette er et kurs som belyser ulike sider rundt ernæring og Parkinson. Kurset består av læringsinnhold og en kursprøve som gir kursbevis. Læringsinnholdet er også en nettportal som kan brukes som et oppslagsverk for lett å få svar på det du lurer på. Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men kan også brukes av andre.

  Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.
  Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.

  Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.

  Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.  Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.

  Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.  God lindrende behandling er basert på at den medisinske behandlingen av pasientens symptomer kombineres med kunnskapsbasert omsorg. Trygghet og ro kan formidles til pasient og pårørende av trygge, rolige og kompetente hjelpere. Kurset er et tilbud for helsepersonell som ønsker å øke sin kompetanse i lindrende behandling.

  Grunnleggende kurs i lindrende behandling for kronisk syke. Kurset gir et kompetanseløft til helsepersonell i primærhelsetjenesten som arbeider med kronisk syke. Kurset har fokus på pasienter med de vanligste hjerte- og lungesykdommer, men kunnskapen kan overføres til andre uhelbredelig syke som trenger lindring over tid.

  Diabetesbehandling er avhengig av samarbeid mellom den som har diabetes og helsepersonellet. Økt kunnskap og kvalitet på behandling og egenbehandling kan bidra til å forebygge senkomplikasjoner og øke livskvaliteten for personer med diabetes.

  Et nettstøtta læringsprogram om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, for deg som jobber med hverdagsrehabiliteringsteam, på tildelingskontor, i rehabiliteringstjenesten eller er ansatt i hjemmetjeneste. 

  Kompetanseplattform om hvordan jobbe målrettet i forhold til personer med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Kunnskapen og resultatene fra prosjektet til Tromsø kommune, dagtilbudet Tromsø dagsenter, formidles gjennom dette nettstedet.

  Kompetanseportal for inkontinens og bekkenbunnsykdom.  Faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om inkontinens og bekkenbunnsplager, rettet mot både pasienter, pårørende og helsepersonell. I portalen finner du også en oversikt over hvor i Norge slike lidelser behandles.

  Forebygging og primærbehandling av obstetriske sfinkterskade. Kurset gir kunnskap om forebygging, diagnostisering, reparasjon og oppfølging av pasienter med obstetriske sfinkterskader.

  Rehabilitering etter hjerneslag. En unik dokumentasjon av hvordan regelmessig trening kan gi fremgang etter hjerneslag - også flere år etter at man er rammet. Svein Andersen vet mye om nytteverdien av egentrening etter hjerneslag og deler her av sine erfaringer som er filmatisert. 

  Tverrfaglig grunnkurs om ervervede hjerneskader, og behandling og rehabilitering som kan bedre funksjonsevnen etter hjerneskade.


  Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

  Huntingtons sykdom er en alvorlig medisinsk tilstand, hvor personer med diagnosen i økende grad har behov for hjelp til daglige gjøremål. Som helsearbeider er det viktig å ha kunnskap om sykdommen. Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.


  Et introduksjonskurs for tjenesteytere. Personer med Prader-Willis syndrom (PWS) trenger i alle sammenhenger og situasjoner en svært god struktur, trygge rammer og stor grad av forutsigbarhet. Lær hvordan du kan bidra til at personer med PWS oppnår best mulig livskvalitet.


  Kurset gir en grunnleggende kompetanse om medfødt døvblindhet og det som er spesielt ved funksjonshemmingen. Målet er at deltakerne skal utvikle god partnerkompetanse. Med dette menes tilstrekkelig gode evner til å kunne møte en person med medfødt døvblindhet i felles aktiviteter på like vilkår ut fra begges interesse og kompetanse.
  For å vite når man skal starte, når man skal unngå og når man skal avslutte behandling med vanedannende legemidler er det viktig å øke kompetansen blant allmennleger om forskrivning av vanedannende legemidler. Dette er spesielt viktig i forbindelse med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.
  Habilitering dreier seg om å ta vare på og utvikle funksjonsevne, mestringsevne og selvstendighet til personer med medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Dette kurset er for deg som jobber med habilitering, slik at du kan øke din kompetanse og trygghet i jobben.
  Vellykket amming og neonatal avdeling. Kurset tar deltakerne gjennom "Ti trinn for vellykket amming" og tester deres kunnskaper om emnet. Opplæringen er ment å kunne være en del av sertifiseringen til å bli en mor-barn-vennlig avdeling.
  Hvem trenger individuell plan? Hva skal den inneholde? Hvordan komme i gang? Hvem har ansvar?
  For å kunne gi og opprettholde et helhetlig tilbud til personer med sterk overvekt, er det er viktig at alle ledd i helsetjenesten øker sin kompetanse på fedme og overvektsproblematikk.

  Dette kurset er en del av arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.
  Målet er å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet sitt.

  Kurset vil gi deg en innføring i hva demens er, og hvordan du kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av din service.

  Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn for å lære opp aktivitetsvenner. Målet er å bidra til at personer med demens får mer aktivitet og gode opplevelser i hverdagen. Dette kurset gir deg kunnskap om demens og rollen som aktivitetsvenn.
  Matglede gir kunnskap om kosthold relatert til eldre og for personer med demens. Kurset retter seg primært mot personer som allerede er aktivitetsvenner hos Nasjonalforeningen for folkehelsen, men er åpent også for andre.

  Som helsearbeider i en kommune vil du møte personer som har en demenssykdom. Dette kurset skal gi deg en innføring i hvordan du best kan hjelpe personer med demens i vanlige hverdagssituasjoner, som hjelp til stell og ernæring.

  Russeutfordringen er en forebyggende kampanje rettet mot russ. Hensikten er å redusere fyll og oppmuntre russ til å drikke mindre eller ikke i det hele tatt i løpet av russetida.

  Kolon er et nettkurs om rusmidler og det å ta gode valg.

  Utviklingshemning kan i mange tilfeller by på utfordringer i forhold til munnhelse og tannbehandling. Dette stiller store krav til helsepersonell. I dette kurset får du som er fagperson informasjon om hvordan du kan legge forholdene til rette for mennesker med utviklingshemning.

  Her finner du kvalitetssikret informasjon om Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) fra norske fagmiljøer. Du finner også filmer hvor pasienter forteller om livet med CFS/ME og sine erfaringer.

  This MOOC - Massive Open Online Course - covers vital parts of the history of nursing in seven European countries, and is an important contribution to the understanding of nursing in European history.

  Fagkurs i Demens. Hvordan styrke psykisk helsevern i kommuner i Nord- og Sør-Østerdals-regionen. Bruk av videokonferanse for tilgang til helsepersonell innen psykisk helsevern, samt til kompetanseøkning hos helsepersonell i kommunene.

  Tilsynsskolens Introkurs gir en første innføring i Statens helsetilsyns og fylkesmennenes ulike roller og oppgaver som tilsyns- og klageorgan på områdene barnevern, sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester.