Emneoversikt

 • Aktivitet og mestring

  Gå til Aktivitet og mestring

  Hensikten med læringsprogrammet

  Hensikten med programmet er å skape en tjeneste ut fra brukernes behov hvor de er aktivt medvirkende i prosessen. Dette krever kunnskap om temaene både blant de som jobber konkret med hverdagsrehabilitering og/eller velferdsteknologi og øvrig personell rundt brukerne.

  Hvem er læringsprogrammet for?

  Målgrupper for læringsprogrammet er hverdagsrehabiliteringsteam, ansatte i hjemmetjeneste, på tildelingskontor og i rehabiliteringstjenesten.

  Hva vil jeg lære?

  Læringsprogrammet er bygd opp rundt teori om læring i hverdagen. Deltagerne skal få teste ut kunnskapen de får i programmet opp mot erfaringer de gjør seg i praksis. Observasjon, refleksjon, skriving av blogg og diskusjon skal være med å skape bevissthet i forhold til hvordan man jobber og skaper nye mulige arbeidsmåter.

  Oppbygging av nettstedet

  Introduksjon-teori

  • Tom Tiller, professor i pedagogikk ved UiT, belyser via video metoder for hverdagslæring
  • Teori, videoer og linker til kunnskapsbaser om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

  Case                            

  • To case beskrives. Disse casene skal drøftes med bakgrunn i teori.

  Erfaringsutveksling   

  • Deling av kunnskaper og erfaringer i diskusjonsforum


  Gjennomføring

  Læringsprogrammet gjennomføres over seks måneder. Programmet består av et nettbasert læringsprogram og to dagssamlinger.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Krever ingen spesielle forkunnskaper foruten at en jobber med hverdagsrehabilitering.

  Hvem har laget læringsprogrammet?

  Utviklingssenter for hjemmetjenester Troms i samarbeid med Tromsø kommune fikk våren 2014, innvilget prosjektmidler via Helsedirektoratet. I tillegg er det tilført midler fra Velferdsteknologiprosjektet i forbindelse med pilotutprøvingen. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

  Programansvarlige

  • May-Iren Bendiksen og Tove Hauan Løvli