Emneoversikt

 • E-læring for individuell plan

  Gå til E-læring for individuell plan

  Hensikten med kurset

  Alle som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal følge personen og bidra til en helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjeneste, uansett hvor vedkommende er.

  Her vil du få en samlet oversikt over informasjon, dokumentasjon og erfaringer om individuell plan. 

  Kurset vil gi deg kunnskap om hvordan du kan komme igang med å utvikle gode individuelle planer, enten du er en som har behov for individuell plan eller en en fagperson som skal hjelpe med å utvikle IP. Fagpersoners roller og ansvar i planarbeidet synliggjøres også.

  Hvem er kurset for?

  Kurset er beregnet for deg som ønsker eller har behov for en plan, er deltager i en plan, eller helsepersonell i spesialist- eller primærhelsetjenesten.

  Hva vil jeg lære?

  Kurset gjennomgår følgende tema:

  • hva en individuell plan er
  • rettigheter og plikter
  • roller og samarbeid
  • opplæring og undervisning

  Gjennomføring

  Innholdet i kurset presenteres i hovedkapitler med underkapitler. Filmer, aktuell litteratur, og lenker finnes i egne ressurssider. 

  Utfordrende situasjoner i praksis blir presentert i monologer og kortfilmer, og kan brukes som utgangspunkt for refleksjon. Filmene egner seg også godt i undervisning og gruppediskusjoner.

  Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

  Det kreves ingen forkunnskaper for dette kurset. Kurset er laget for at alle skal kunne delta, inkludert personer uten helsefaglig utdanning.

  Hvem har laget kurset?

  Kurset er utviklet av Helse Midt-Norge RHF.

  Kursansvarlig

  • Kjell Åge Nilsen, rådgiver, Helse Midt-Norge RHF

  Forfattere

  • Jorunn Bjerkan, PhD-student/prosjektleder, NTNU
  • Anne Hollingen, rådgiver, Helse Møre og Romsdal HF