Hvordan avdekke?

Oppmerksomhetsplikt

I barnehagelovens §22 finnes det en lovbestemmelse som sier noe om at de ansatte har plikt til å være oppmerksomme på hvordan barn har det. De ansatte skal i sitt arbeide være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Hva vil det si å være å være oppmerksom

Oppmerksomhetsplikten er ikke nærmere spesifisert i lovteksten, annet enn at barnehagepersonalet i sitt arbeide skal være oppmerksomme på forhold som kan utløse tiltak fra barneverntjenesten. Når begrepet "barnehagepersonalet" benyttes må man gå ut fra at plikten til å være oppmerksom gjelder alle som arbeider med barna i barnehagen. Det inkluderer alle, fra styrer, pedagogiske ledere, assistenter og vikarer.

Kikkert, Ser, Mann, Oppdagelse, Folk

Hva vil det så si å være oppmerksomme? Oppmerksomhet krever at vår oppmerksomhet er særlig rettet mot noe, og Barnehageloven viser spesielt til mishandling, alvorlig omsorgssvikt og vedvarende alvorlige adferdsvansker. En slik oppmerksomhet krever kompetanse både på tegn på slike forhold (se Hva må du vite/Hva er tegnene og Hva er skadene) og kompetanse til å snakke med barn for å kunne avdekke slike forhold.