Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse

Foto av gutt på konsert

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Selvbestemmelse

Mange barn, ungdom, voksne og eldre med utviklingshemming er helt avhengig av at kommunen en bor i kan bidra med gode tjenester til å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Dette innebærer at ansatte som jobber som tjenesteytere trenger kunnskap om hvordan en kan sikre bistand knyttet til ulike former for tilrettelegging. Sentralt i dette arbeidet må det legges vekt på å sikre så langt det er mulig at dette gjøres i tråd med den enkeltes ønsker og behov.

Ingen mennesker er like. Dette innebærer at det er behov for å kunne bruke ulike metoder som kan sikre så langt det er mulig at fritiden blir en tid den enkelte kan disponere slik en ønsker. Ikke alle kan verbalt gi uttrykk for dette. I slike situasjoner kan det være nyttig å søke informasjon hos andre som kjenner personen godt. Den franske kultursosiologen Bourdieu skriver om at vi etterligner en væremåte fra våre nærmeste i de første leveårene. Denne "kulturarven" kan vi ta utgangspunkt i når personen selv ikke kan gi informasjon om eget liv. Å lære å kjenne foreldre, søsken og andre sentrale personer i nettverket kan faktisk fortelle en god del om hvem personen er og hva som kan tenkes å være typisk for dem. Dette kan kombineres med aktiv bruk av observasjon i situasjonen gi et godt utgangspunkt for bedre å bistå enkeltmennesker knyttet til den enkeltes fritid (Midtsundstad 2013).