Selvstendig fritid

To personer som går i gresset.

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Avslutning

I dette kapittelet har vi tatt utgangspunkt i at selvstendighet dreier seg om en mulighet til å gjennomføre sine ønsker om fritidsprosjekter i samspill mellom indre og ytre betingelser. Det handler om tanker, valg og handlinger, og omgivelsenes oppfatninger og tilrettelegging for selvstendig fritid. Vi har tatt del i fire jenters erfaringer med et selvstendig liv på fritid. Jentene lever det Gustavsson (1998) kaller det moderne hverdagslivets naturlige segregering. Det betyr at de velger fritidsaktiviteter som de mestrer med og uten hjelp, og som de har interesse av. Hjelp som er nyttig og nødvendig for å delta i aktiviteten oppfatter jentene som positivt. Fritidsaktivitetene er først og fremst tilrettelagte organiserte og selvorganiserte aktiviteter. Et annet hovedtrekk er at de velger aktiviteter hvor de finner felleskap med andre som oppfattes som likesinnede venner.

Ut fra jentenes oppfatning ser det ut som at for å ha selvstendig fritid, er det vesentlige å drive med aktiviteter som en trives med, og ha kompetanse til å mestre med hjelp av egne forutsetninger og betingelser i omgivelsene. Det vil si å være inkludert i sosiale felleskap som en selv ønsker å delta i. I den sammenheng er det viktig med valg og mestring ut fra indre og ytre betingelser, anerkjennelse for den en er og fellesskap med likesinnede. Jentenes tanker og erfaringer skiller seg neppe fra det mennesker i sin alminnelighet er opptatt av i forhold til en selvstendig fritid og fritidsaktiviteter.