Tros- og livssynsfrihet

I eget hjem

Foto av kvinne

Foto: Mikkel Hegna Eknes

I eget hjem

Opplevelsen av å ha og praktisere en tro eller et livssyn er forskjellig fra person til person. Mennesker innenfor samme trossamfunn vil også ha forskjellige behov i forhold til trosutøvelse i hjemmet.

Troen og livssynet vil for de fleste få konsekvenser for hvordan en innretter livet, og vil også sette sitt preg på hjemmet. Tjenesteyteren som er på besøk i hjemmet må også være oppmerksom på disse verdiene og ta hensyn til dette når det for eksempel gjelder språkbruk.

Alter

I flere av trossamfunnene har en holdt tradisjonen med husalter i hevd. Et husalter vil bestå av et bord med symboler som understreker og gir uttrykk for troen, og bilde/ikoner/symboler på veggen over bordet. Noen kan også ha en kneleskammel i forbindelse med alteret. Kneleskammelen er en liten krakk som hjelper en når en skal knele.

Andaktsutøvelse

For mange er den daglige stunden med trossamfunnets hellige skrifter en viktig del av dagens rytme. Enkelte leser eller blir lest for av samfunnets hellige skrifter, eller en bruker en andaktsbok eller liturgibok som utdyper og eksemplifiserer de hellige skrifter.

Bilder

For mange er utsmykning av leiligheten med bilder, ikoner, malerier, figurer osv., som understreker og utdyper troen, en naturlig del av trosutøvelsen i hjemmet. Utsmykningen fungerer samtidig som en bekjennelse eller et signal for dem som kommer på besøk, og som en påminnelse for seg selv om sin tro eller sitt livssyn.

Bordbønn

Bønn før maten spises, og takkebønn etter måltidet, har i generasjoner vært en naturlig del av trosutøvelsen for mange. Bordbønnen uttrykker en bønn om at Gud må velsigne maten på bordet, og en takk for at Gud har gjort det slik at en kan spise seg mett. Samtidig takker en for at Gud hadde latt det vokse på marka. Bordbønnen blir sunget eller lest, her vil tradisjonen være forskjellig.

Mat

I flere trossamfunn er mat en viktig del av trosutøvelsen i hjemmet. Det handler både om mat en ikke skal spise, om mat en kan spise, og om mat en ikke skal spise i forbindelse med høytider. For enkelte er også tilberedning av mat viktig. Noen er avholdende fra alkohol, mens andre stiller sine medlemmer fritt. Andre har egne mattradisjoner som er forbundet med høytidene, men som ikke er en offisiell skikk i det samfunn de tilhører.

Morgen bønn og aftenbønn

Bønn for dagen og for natten er for mange et innarbeidet ritual. Det kan være faste formulerte bønner, eller det kan være frie bønner. Mange bruker bønnebøker som et fast ritual for morgen og kveld.

Musikk

Bruk av musikk er for mange en del av trosutøvelsen. Musikken brukes aktivt i forbindelse med andaktsutøvelse og andre ritualer. For mange er musikk og sang som på forskjellig måte utdyper troen, en stor del av dagsrytmen.

Ritualer

Enkelte legger dagen opp rundt faste ritualer. Det kan være faste ord som leses eller bes, eller det kan være kroppsbevegelser som å knele og å gjøre korsets tegn. Noen har faste bønnetider i løpet av en dag, mens andre ber mer sporadisk. De forskjellige trossamfunn har flere bøker som legger til rette for ritualer i dagliglivet.

Samling

For enkelte vil det være naturlig å invitere andre fra samme tros- eller livssynssamfunn til samling i hjemmet. Det kan være bibelgruppe, samtalegruppe, misjonsgruppe eller bønnegruppe. Noen samles jevnlig hver måned, mens andre mer sporadisk.

Sang

Enkelte har bevart tradisjonen med å synge sanger og salmer som uttrykker troen.

Stillhet

For mange er stillhet og meditasjon en viktig del trosutøvelsen. Ved bruk av forskjellige meditasjonsstillinger, musikk og symboler, legger en til rette for innlevelse og innvielse i troen.

Verdier

Å ha en tro eller et livssyn, handler også om verdier og prioriteringer om hvordan en vil leve. Troen og livssynet vil prege hjemmet og livet. Tjenesteyters ferd i hjemmet må også være preget av de verdier og prioriteringer som gjelder for tjenestemottakeren. Dette handler også om ordbruk.

Årsrytme

De forskjellige tros- og livssynssamfunn har ofte en årsrytme som en orienterer seg ut i fra. Her vil høytidene være viktige elementer. Ofte vil høytidene feires både i fellesskap med andre og i hjemmet. Det er også en lang praksis i de forskjellige tros- og livssynssamfunn at hjemmet pyntes i tråd med høytidene.