Når alt har gått galt

KOMMUNIKASJON

Ansvarsgruppe / samarbeid


I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å etablere en tverrfaglig koordineringsgruppe eller plangruppe. Noen bruker benevnelsen ansvarsgrupper. Det anbefales å være nøkterne i forhold til størrelse på slike grupper. Det kan være krevende å sikre måloppnåelse i samsvar med ressursbruken i store grupper, både for pasient og bruker og for tjenestene.

Fastlegen vil ofte bli kontinuitetsbæreren i slike grupper. Ofte vil han eller hun få en slags formell eller uformell lederrolle. Husk å bruke alle fagpersonenes kunnskap og pass på å delegere oppgaver.

Man står ofte overfor personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Det kan da være hensiktsmessig å utarbeide en individuell plan. En individuell plan skal være et verktøy for samarbeid mellom brukeren og ulike tjenesteytere, og den skal være en oversikt over tiltak og mål det skal jobbes etter. Planen skal ta utgangspunkt i brukerens egne mål og behov. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til brukerens egne forutsetninger.Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her.


.

Lovdata - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), Kap. 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet