Når alt har gått galt

JUSS

Helsepersonelloven


Helsepersonelloven og journalforskriften stiller strenge krav til føring av journal og forskrivning av vanedannende legemidler. Tilsynsmyndigheten – fylkesmennene og Statens helsetilsyn – skal føre tilsyn med at tjenestene blir drevet på en faglig forsvarlig måte etter lover og forskrifter.

Melding om uforsvarlig rekvirering
Det gis vanligvis advarsel i tilfeller der journalen dokumenterer behov for bruk av vanedannende legemidler, men doseringen, varigheten og eventuelt blandingsrekvirering anses som uforsvarlig. Tap av rekvireringsretten vurderes ved de samme forholdene der journalen bærer preg av pasientstyrt behandling og manglende oppfølging.(Video: Jørgen G. Bramness)