Når alt har gått galt

JUSS

Barnevern


lov om barneverntjenester §4-4 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier står det at «Når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg, kan fylkesnemnda gi pålegg om tilsyn, meldeplikt og urinprøver.»lov om barneverntjenester §6-4 Innhenting av opplysninger står det føringer på samarbeidet med barnevernet: Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10, 4-11 og 4-12.