Kognitivt stress og overbelastning

Hva er kjennetegnene på kognitiv overbelastning?

Digital kunst om mareritt.
Illustrasjon: Bill Strain, Flickr (CC BY 2.0)

Symptomer på kognitiv overbelastning kan være diffuse, og det kan minne om andre tilstander. I noen tilfeller kan det minne om depresjon fordi symptomer som energitap, irritabilitet, nedstemthet og apati kan være et resultat av å være mentalt sliten. Symptomer på kognitiv overbelastning kan også minne om angst, fordi økt beredskap og generell uro både kan være symptomer på angst og på kognitiv overbelastning.

Hos mennesker med autisme og utviklingshemming kan overbelastning føre til aggressiv væremåte. I enkelte tilfeller kan det eneste kjennetegnet være at personen har forandret seg – at noe er endret – men det er vanskelig å si akkurat hvordan. I slike situasjoner kan man vurdere om personen er overbelastet ved å se på om det har oppstått et sprik mellom faktisk funksjonsnivå og oppgavens vanskelighetsgrad.

Vegring for oppgaver eller steder hvor oppgaver utføres kan være et tegn på at personen er overbelastet. Dette kan sees ved at personen saboterer oppgaver, eller er lettere distraherbar enn vanlig. Å være mentalt sliten medfører funksjonsfall i en eller annen form (Wigaard, 2015). Dette kan sees ved at personen ikke lenger klarer det han eller hun vanligvis klarer, eller at den enkelte trenger mye mer hjelp enn før. Funksjonsfallet vil sjeldent oppleves like dramatisk som ved akutt psykose eller alvorlig depresjon. Til tross for dette kan symptomene utvikle seg til å bli alvorlige over tid om vanskene ikke oppdages.

“Vanlige” oppgaver kan kreve mye av mennesker med autisme og utviklingshemming, og oppgavene fortsetter gjerne å være krevende. Selv om man kan øve på oppgaver, viser erfaring fra både hjerneskadeforskning (Bekken & LeSueur, 2013; Turkstra, 2013), og studier av personer med autisme og utviklingshemning (Van der Molen, 2010; Sabou, 2012), at komplekse funksjoner i liten grad er trenbare, at de kun er trenbare med massiv innsats og relativt liten gevinst, og/eller at det er vanskelig å overføre lærdom fra en testsituasjon til en virkelig situasjon.