Hva er utviklingshemming

Hva tenker man om mennesker med utviklingshemming?

Den alminnelige oppfatning er ofte at mennesker med utviklingshemming er nokså «like» hverandre, og det er vanlig å vurdere denne «likheten» ut fra forutinntatte meninger om at det er noe de ikke kan. Dette skal vi se nærmere på utover i kapittelet, men se på dette videoklippet først:

Reflekter over det som skjer her. Er dette en situasjon som ofte inntrer? Hva er din mening om det du ser? Drøft gjerne ekspeditrisens ulike holdninger overfor kundene. Hvordan tror du jenta med Down syndrom følte seg etter å ha blitt totalt oversett? Og hvordan vurderer du jentas oppførsel?


Det er dessverre ikke uvanlig å oppføre seg på den måten når det er mennesker med utviklingshemming til stede, og en av grunnene til det er at mange har nokså fastlåste forestillinger om hvordan mennesker med utviklingshemming er. Slike forestillinger, eller stereotypier, omfatter gjerne forestillinger om en gruppe mennesker som er annerledes i forhold til flertallet. Stereotypiene i denne sammenheng kan være at mennesker med utviklingshemming er en gruppe mennesker som er avhengig av andres hjelp, at de ikke mestrer det gjennomsnittet gjør, verken intelligensmessig eller i praksis, at de ikke kan utføre dagligdagse handlinger og så videre. Og ikke minst; utviklingshemming oppfattes også av mange som en sykdom med alle de negative forestillingene som vi vanligvis forbinder med det å være syk. Med andre ord, stereotypiene understreker stort sett egenskaper som de fleste ser på som negative.