Hva er utviklingshemming

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Definisjon

Definisjon på utviklingshemming har variert gjennom tidene.

Det er reist spørsmål om dette er fordi mennesker med utviklingshemming ikke er så ulike mennesker med normal intelligens, eller om det avspeiler det dilemma det alltid vil være når en forsøker å plassere mennesker i en gruppe.

Den definisjonen som er sett på som den mest anvendbare, er definisjonen til American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

Den har vært brukt i forskjellige versjoner i Norge i mange år både i forskning og offentlige dokumenter, og kan enkelt sammenfattes slik: Utviklingshemming er kjennetegnet ved:

  • Intellektuell fungering betydelig under gjennomsnittet
  • Sviktende tilpasning til samfunnet
  • Tilstanden må ha blitt diagnostisert før 18 år

Andre definisjoner understreker det samme som denne, nemlig at utviklingshemming er en sammensatt funksjonshemming, og at det er flere kriterier må ligge til grunn for at diagnosen skal kunne stilles. Det holder ikke med bare ett av punktene ovenfor.

Hvorfor er det nødvendig med definisjoner? Svarene på dette spørsmål peker på forskjellige behov. Man har hatt behov for formuleringer som til enhver tid har kunnet trekke grensen mellom det normale og det avvikende. Dette har vært nødvendig for å sikre rettigheter og god og riktig hjelp. Definisjoner ligger også til grunn for å kunne diagnostisere.

Det har vært debatt rundt det å diagnostisere fordi man har ment at en diagnose kunne føre til stempling og stigmatisering, hvilket det også har gjort i en del tilfeller. Men diagnoser kan også ha en annen virkning. De kan bidra til å lede oss inn på gode måter å utvikle et tilbud på. Men uansett har diagnoser mange svakheter. Det er ikke lett å formulere diagnoser slik at de dekker alle tilstander, særtrekk og behov.

En interessant tanke er at hvis hensikten skal være å få en større forståelse for menneskers livssituasjon, må de som skal utforme definisjonen, også ta et -perspektiv. Det innebærer at de lytter til hvordan de det gjelder, selv beskriver utviklingshemming. Først da får man et godt innblikk i hva utviklingshemming er. Dette innebærer at for at en person skal kunne komme i kategorien utviklingshemmet, er det en forutsetning at han eller hun selv opplever seg som utviklingshemmet. Ingen av de mest anvendte definisjonene, verken i norske offentlige dokumenter eller i internasjonal litteratur har tatt høyde for dette i sin utforming. Men vi kan jo tenke på det …