Hva er utviklingshemming

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Sviktende tilpasning

Hva ligger i «Sviktende tilpasning til samfunnet»?

Andre som har vært opptatt av å beskrive mennesker med utviklingshemming (for eksempel den amerikanske organisasjonen AAIDD - American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) tar utgangspunkt i det som i definisjonen er kalt sviktende tilpasning til samfunnet. De ser på graden av sosial fungering, og anbefaler at en klassifiserer ut fra grad av støttebehov for å kunne fungere innenfor naturlige sammenhenger i hjem og samfunn når det gjelder personlig hygiene, økonomi, matlaging, renhold, påkledning, bruk av telefon og digitale hjelpemidler, bruk av befordringsmidler og fungering på arbeidsplass.

De tenker seg 4 grader eller nivåer på støtte:

  • Periodisk støtte (Støtte gis når det er behov, det vil si at personen ikke alltid trenge støtte)
  • Begrenset støtte (Støttebehovene kan være begrenset, men ikke periodiske)
  • Omfattende støtte (Støttebehovene er omfattende og omfatter daglige tiltak. Hjelpebehovene er ikke tidsbegrenset)
  • Gjennomgripende støtte (Hjelp og støtte er karakterisert av konstant og intensiv innsats på alle områder)

Denne måten å dele inn på gir større fleksibilitet i oppfatning av graden av utviklingshemming, og gjør det mulig å skille mellom en persons funksjonsevne på forskjellige områder. Men også denne måten å dele inn på tar utgangspunkt i bare en av komponentene i definisjonen, og ikke minst i begrensningene, ettersom det er manglene som fremheves.