Selvbilde og identitet

Foto: Rich Johnson

Hvordan forstå seg selv

Med selvbilde kan vi enkelt si at handler om hvordan en person forstår, tenker og føler om seg selv. Selvbildet er avhengig av mange faktorer over lang tid, langt flere enn et speilbilde som denne unge kvinnen vurderte i et øyeblikk.

Selvbilde, eller selvoppfatning, er viktig for oss alle for vår opplevde livskvalitet. Alle mennesker, uavhengig av grad av funksjonshemming, kan få en god og positiv opplevelse av seg selv. Selvbilde er også de følelser man har om seg selv, ikke bare kunnskapen om seg selv.

Det betyr at også personer med dyp og alvorlig utviklingshemming kan oppleve en god følelse om og av seg selv, noe som er av betydning for denne personens livskvalitet.

Risiko ved en negativ selvforståelse

Vi vet at en negativ forståelse av seg selv kan være en helserisiko. En negativ selvforståelse kan være en risikofaktor for å utvikle depresjoner og noen typer psykiske lidelser. Mennesker med utviklingshemming er en utsatt gruppe for både psykiske lidelser og lavere livskvalitet enn befolkningen ellers. Depresjon er en like vanlig lidelse blant utviklingshemmede som i befolkningen ellers, mens angst har like høy eller hyppigere forekomst enn hos andre.

Et positivt selvbilde kan derimot virke forebyggende og vil kunne medføre en bedre opplevd livskvalitet og virke helsemessig forebyggende.