Selvbilde og identitet

Foto: Empo TV

Mestringsperspektiv

Et viktig poeng er ikke bare hvordan en person vurderer seg selv innenfor et delområde, men også hvor viktig et slikt delområde blir ansett for å være. Det er en sammenheng mellom hvor viktig et delområde blir vurdert til å være, hvordan man vurderer seg selv innenfor dette området, og hvordan dette påvirker ens globale selvbilde.

Undersøkelser viser at to mennesker med lik kompetanse, men med ulik vektlegging av områdenes viktighet, kan ha ulik vurdering av det globale selvbildet. Personen som vurderer områdene der han lykkes som viktige, og områdene der han ikke lykkes som lite viktige, vil likevel kunne ha et positivt globalt selvbilde.

En person som derimot definerer de områder som viktige der han mislykkes, og områder der han lykkes som mindre viktige, vil ha et lavt globalt selvbilde. Et eksempel kan være at det har liten påvirkning på en persons globale selvbilde om vedkommende overhode ikke kan synge, hvis personen vurderer det som likegyldig om han kan det eller ikke. Annerledes ville det vært om vedkommende stilte i Idol med intensjon om at dette var et særdeles viktig felt å være god på, og så fikk dommen om at man dummer seg ut. Denne personen vil ha langt større sannsynlighet for at dette området vil påvirke personens globale selvbilde.

I forhold til mennesker med utviklingshemming, har det ofte vært fremhevet den sosiale påvirkning som spesielt avgjørende. Det kan da tenkes at mennesker med utviklingshemming vurderer hvorvidt han lykkes innen et delområde eller ikke, vil være mer avhengig av andres vurdering enn det som er tilfelle hos andre personer. Det samme kan være tilfelle i dannelsen av hierarkiet av de ulike delområdene. Det blir ikke dannet ut fra hvordan man lykkes eller mislykkes innenfor de ulike delområdene, men ut fra hvor verdifull andre vurderer områdene til å være. Dette kan innebære at det globale selvbilde blir vurdert og dannet ut fra ulike grupper av personer og den respons disse gir på handlingene.

Mangelen på evne til egen konstruksjon kan med dette bli et alvorlig angrep på denne personens selvbilde.