Epilepsi

Prognose

Epilepsipopulasjonen er en svært mangfoldig gruppe med høyst forskjellig sykdomsbelastning. Prognosen er først og fremst avhengig av årsaken til anfallene.

Med antiepileptiske legemidler blir etter hvert rundt 70 % av personer med epilepsi helt anfallsfrie, og av disse kan rundt halvparten slutte med medisiner (6). Dårligst utsikter til anfallsfrihet har de som har en påvist hjerneskade og/eller utviklingshemning.

Sammenliknet med den generelle befolkningen har personer med epilepsi en økt sykelighet og dødelighet. Ved siden av bl.a. anfallsrelaterte skader, psykososiale problemer og medisinbivirkninger, har de 2-3 ganger økt risiko for tidlig død, blant annet på grunn av plutselig og uventet epilepsirelatert død (SUDEP). Slike tragiske dødsfall rammer særlig dem med vanskelig kontrollerbare epilepsi og hyppige nattlige krampeanfall (7).

Gutt fisker.
Foto: U.S. Fish and Wildlife Service, Flickr (CC BY 2.0)