Tilrettelegging

Tilrettelegging og hjelpemidler

Foto av trafikklys.
Foto: Benjamin Deutsch, Flickr (CC BY 2.0)

I dagliglivet omgir vi oss med hjelpemidler som tilrettelegger for oversikt, forutsigbarhet, selvstendighet og flyt. De fleste av oss profiterer på generelt lik tilrettelegging. Slik tilrettelegging er så vanlig at vi ikke tenker på det som hjelpemidler. Men hvordan hadde vi klart oss uten klokker, kalendere, alarmer og skilt? Hvordan ville trafikken sett ut om veiene ikke var merket, om det ikke fantes lysreguleringer, rundkjøringer, fortau og skilt som viste vei til steder og signaliserte trafikkregler?

De fleste av oss er vel enig om at slike dagligdagse hjelpemidler, reguleringer og tilrettelegging er av det gode. Vi har kanskje også erfaringer på at det kan variere hvor avhengig den enkelte av oss er av klokker, alarmer og huskelister. Uansett har vi vanligvis muligheter for å tilpasse vår egen tilrettelegging utfra aktuelle behov i ulike situasjoner. Eksempelvis benytter vi kanskje hyppigere huskelapper i perioder med mange gjøremål.

Tilrettelegging kan se forskjellig ut i ulike kulturer. Dette kan gjelde både språket det informeres på, hva det informeres om og retning på informasjonen (henholdsvis fra venstre mot høyre versus fra høyre mot venstre eller ovenfra og ned).

Tilretteleggingen vil dessuten vanligvis ha sin nytteverdi på bakgrunn av opplæring. Vi må kunne det skrift- eller symbolspråket informasjonen gis på. Eksempelvis ville ikke trafikkskilt gitt mening uten opplæring. Noen samfunn tar hensyn til at individer utenfor majoriteten kan ha behov for tilpasset informasjon, eksempelvis gis turistinformasjon gjerne på flere språk. Det bør derfor ikke være vanskelig å forstå at mennesker med spesielle behov kan trenge hjelpemidler og tilrettelegging tilpasset deres forståelsesnivå og opplæring i å bruke dem.

Mennesker med autisme bruker mye energi på å prøve å forstå hva som foregår rundt dem og hvorfor, hva som skal skje, hvorfor andre gjør som de gjør og hva som forventes av dem selv. Individuelt tilpasset tilrettelegging skal gi begripelig informasjon slik at målpersonen gis overskudd til å være selvstendig, til å kommunisere, fungere og lære.