Utvelgelse og utarbeidelse av mål

Mål overalt

Piler som danner en sirkel og peker inn mot sentrum av sirkelen.

Mål er populært. Målformuleringer finnes overalt. Skoleverket, helsevesenet, seriøse organisasjoner og omsorgstjenestene har målformuleringer i skriftlige dokumenter. Mål er sentralt i alt endringsarbeid. Folk snakker om ”målrettet miljøarbeid”, ”målstyring”, og vernepleierens og andre profesjoners arbeidsmodeller inneholder observasjon, mål, tiltak og evaluering.

Kompetansemål er det sentrale i Kunnskapsløftet og habilitering defineres som ”... tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, ... (Sosial- og helsedepartementet, 2001 s. 1; dersom du er interessert i referansene til de faglige momentene kan du kikke bakerst i kapitlet). Barnevernet har tiltaksplaner og omsorgsplaner der målformuleringer kanskje er det mest sentrale. Det er ingen tvil om at mål er populært og viktig. Miljøterapeutisk arbeid uten mål blir nok ikke tatt helt på alvor.

I en av de aller første lærebøkene i psykologi, av en som het James (fra 1890), blir mål beskrevet som det som kjennetegner god tenking. Målteori har altså vært sentralt i over 100 år, men mål har vært mest forsket på innenfor organisasjonspsykologi. Når vi uttaler oss om at mål er vesentlig også i tjenester til personer med utviklingshemning, demens, atferdsproblemer, rusproblemer og ADHD, så er vi egentlig ikke helt på trygg is. Men vi satser på at det som er funnet innenfor andre organisasjoner også er gyldig for våre tjenester.

Det er til tross for at mål er overalt et par vesentlige momenter vi bør tenke over og ta hensyn til: Er de målene som vi finner beskrevet faktisk ønskede og dermed motiverende for de riktige personene? Mål er tenkt å være motiverende formuleringer som har utgangspunkt i ønsker. Er de målene vi leser mulig å evaluere – er det mulig å avgjøre om vi er i mål på et angitt tidspunkt? Vi har gjennomgått mange målformuleringer, både i skoleverket og i klinisk praksis, og har oppdaget at mål som er ønskede, motiverende og målbare er vanskelige å lage - og vanskelig å finne.