Utvelgelse og utarbeidelse av mål

Hvilke mål bør velges?

En mann med pekebrett.
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Til nå har vi vært opptatt av hva som kjennetegner godt utformede mål – mål som kan evalueres og vurderes til om de er nådd eller ikke. De siste årene har det kommet noen gode retningslinjer for hva slags mål som bør velges – det er teori som på engelsk kalles behavioral cusps. Det er vanskelig å finne en god norsk oversettelse, men inntil et bedre forslag dukker opp kaller vi det for atferdsspisser eller muligens atferdsåpner. En cusp eller atferdsspiss er definert av Rosales-Ruiz og Baer (1997 s. 537) som "...a behavior change that has consequences for the organism beyond the change itself, some of which may be considered important".

En atferdsspiss er en 1. ordens endring som fører til 2. ordens endringer, eller det er god effekt av å lære én atferd på fremtidige atferder som skal læres. Atferdsspisser er med andre ord ferdigheter som har verdi utover seg selv. Mål som inkluderer atferdsspisser bidrar til spredning – det er viktig. Vi bør derfor undersøke om noen slike atferdsspisser er ønskelige og mulige.

Atferdsspisser er en spesiell type atferdsendring og mål, men trenger ikke være komplisert. ”God morgen!” er eksempelvis en ganske enkel atferd, men kan ha åpenbare positive spredningseffekter. Når noen har lært å kjøre bil så godt at det kvalifiserer til sertifikat har vi å gjøre med en adskillig mer avansert spiss eller åpner. Det som kjennetegner atferdsspisser er:

  • Atferdsspissen fremmer personens verdier
  • Atferden er viktig og akseptert i miljøet som er sentralt for personen (kravet om aksept gjelder både mål og tiltak)
  • Atferden fremmer kontakt med ny og positiv feedback og kontakt med nye miljøer
  • Atferden er viktig som byggestein i mer komplekse atferder; et eksempel er at å kunne gangetabellen er svært viktig for senere og mer komplisert matematikk
  • Atferden utkonkurrerer problematisk og uønsket atferd (jo mer problematisk atferden er, jo viktigere er atferdsspissen)
  • Atferden påvirker omgivelsene positivt (antall personer i omgivelsene som blir påvirket og med hvilken kvalitet)

Dersom ett eller flere av kriteriene er til stede kan vi snakke om at atferden er en atferdsspiss eller atferdsåpner.