Faktorer som påvirker miljøet

Belastende miljøfaktorer

Foto: Shane Gorski
Foto: Shane Gorski

Mennesker er sosiale vesener, og det å føle tilhørighet til andre er et grunnleggende psykologisk behov. Personer med utviklingshemning kan ofte ha begrenset sosialt nettverk, og risikoen for å kunne utvikle psykisk lidelse vil da øke som følge av få nære relasjoner.

Grunnen til at dette oppstår kan være manglende sosial kompetanse og evner og muligheter til å knytte og holde på kontakter. For at mennesker med disse sosiale utfordringene skal kunne oppsøke sosiale arenaer, vil de i stor grad være avhengig av tjenesteytere som legger til rette for dette.

Manglende sosialt nettverk kan skape isolasjon, som igjen øker muligheten for depresjon og andre vansker.

Hvordan kan du som tjenesteyter bidra til å ivareta behovet for sosial kontakt og til at personens følelse av å ha indre verdi ivaretas?

Mennesker med utviklingshemming og/eller psykisk lidelse har større utfordringer når det gjelder sosialt nettverk enn andre. Med manglende sosial kompetanse er behovet for kunnskap og støtte hos tjenesteyteren svært viktig.

Riktig!

Personer i institusjon eller kommunal bemannet bolig er ekstra sårbare for endringer og utskiftninger av nærpersoner. I deres nettverk har de i liten grad muligheten til å påvirke, og kjemien mellom tjenesteyter og mottaker vil ha stor betydning for samhandlingen.

Det kreves aktpågivenhet når kontakter etableres i boliger. Hyppige utskiftninger og endringer i personalgruppen vil kunne gi tapsopplevelse og sorg hos brukeren.