Faktorer som påvirker miljøet

Miljøterapeutiske prinsipper

Foto: H.Koppdelaney
Foto: H.Koppdelaney

Jan Kåre Hummelvoll beskriver at uansett hvor pasienten befinner seg, må han vurderes i forhold til de sosiale krefter omkring ham. Nettopp disse kreftene er de som må mobiliseres i behandlingen. For å bedre helsetilstanden til pasienten må profesjonelle omsorgsgivere gå inn i en aktiv samhandling med pasienten og hans familie. Denne tenkemåten vil kunne være gyldig for alle typer tjenestebrukere.

Miljøterapi gir struktur og rammer for dagen. I tillegg til struktur er det viktig å hjelpe den enkelte til å delta i fellesskapet ut fra egne premisser. Avgjørende for et godt selvbilde er at den enkelte respekteres for den man er, ikke for hva man gjør. Dagliglivets situasjoner kan være gjenstand for trening og bearbeiding. Eksempler på dette kan være å ha en normal døgnrytme, ivareta personlig hygiene, holde orden på rom eller leilighet og å ha et normalt kosthold. Mestring av oppgaver og ansvar tilpasset eget funksjonsnivå vil kunne heve selvaktelsen.

Miljøterapi vil også innebære å hjelpe tjenestebrukeren til å mestre problemfylte situasjoner, respektere grunnleggende regler og normer i fellesskapet, og å utvikle positive relasjoner til medklienter og ansatte.

Et vesentlig punkt for gjennomføring av miljøbehandling til mennesker med psykisk lidelse og utviklingshemning er at personalet har en felles forståelse av psykiske lidelse og hvordan man best bør møte personens behov og vansker.

Jan Kåre Hummelvold gjorde en undersøkelse i 1990 hvor han spurte 89 personer i etterkant av et psykiatrisk dagopphold om hvilke holdninger hos personalet pasientene betraktet som positive og negative. Disse punktene samsvarer med tenkningen både beskrevet under EE og Hummelvolls miljøfaktorer som er beskrevet tidligere.


 • Personlig omsorg
 • Innlevelsesevne
 • Åpenhet og evne til å vise seg som person
 • Håp og optimisme
 • Likeverdighet
 • Fleksibilitet og evne til nytenkning trygghet og støtte
 • Humoristisk sans

 • Manglende innlevelsesevne
 • Moralisering og bedrevitende - holdning
 • Travelhet
 • Passivitet og "snillhet"
 • Manglende evne til å skille mellom egne og pasientens problemer

Hvordan kan miljøet påvirke den enkelte tjenestebruker?

Riktig!

Miljøterapi vil kunne innebære å lære tjenestebrukeren nye måter å mestre problemfylte situasjoner på, respektere grunnleggende regler og normer i fellesskapet, og utvikle positive relasjoner til medbeboere/naboer og ansatte.

Det emosjonelle klimaet vil ha stor innvirkning i hverdagen. For liten kunnskap om psykiske lidelser og funksjonsfall vil kunne føre til utsagn om latskap og engstelse for tap av ferdigheter hos hovedpersonen. Individuelt tilpasset miljøterapi og økt grad av støtte øker sannsynligheten for bedring.

Undersøkelser viser at miljøterapi har en helt sentral plass i behandlingen, i likhet med psykoterapi og psykofarmaka