Faktorer som påvirker miljøet

Hva er god samhandling?

Foto: Sebastiajn Dario
Foto: Sebastiajn Dario

Behovet for tilnærming og behandlingsintervensjoner vil variere avhengig av alvorlighetsgrad og type psykisk lidelse, grad av utviklingshemning, samt alder og kjønn hos personen. Men også personlige ferdigheter og egenskaper har betydning. Den ene miljøterapeuts styrke og ferdighet er kanskje den andres svakhet. Generelt vil faktorer som beskyttelse, støtte, struktur, engasjement og gyldiggjøring være faktorer som er sentrale i terapeutiske prosesser og god samhandling overfor mennesker med alvorlig psykisk lidelse (Bratheland mfl. 1999). Hvilke faktorer som vektlegges vil først og fremst være avhengig av pasientens symptombelastning. For eksempel vil beskyttelse være mest aktuelt i akuttfasen, mens gyldiggjøring (validering) er aktuelt hele tiden og gjennom hele behandlingsforløpet.

Beskyttelse er ment å sikre den enkeltes grunnleggende behov. Når det gjelder psykiske lidelser som psykose, mani eller dyp depresjon vil behovet for beskyttelse være spesielt stort. Å beskytte den enkelte ved å ivareta grunnleggende behov for ernæring, hygiene og frisk luft er viktig. Beskyttelse mot skader i tilfeller hvor utagering ovenfor seg selv eller andre er aktuelt, eller beskyttelse mot andre faktorer som vil være belastende i ettertid, som for eksempel ukritisk bruk av penger eller ukritisk seksuell atferd.

Støtte tar sikte på å ivareta personens selvfølelse og opplevelse av velvære. Dette samsvarer med at positive responser vil kunne gi en opplevelse av kompetanse og igjen mestring. Det vil si at støtte på et riktig nivå vil medvirke til å kunne skape positive følelser og høy selvrespekt.

Struktur og rammer er en måte å gi forutsigbarhet på i hverdagen. Dette er viktig i forhold til personer med utviklingshemning, men også ved psykisk lidelse. Eksempler på dette kan være dags- og ukeplaner som er med på å regulere døgnrytme, aktiviteter, måltider og hvile. Her er det igjen viktig å ivareta personens integritet og selvfølelse.

Engasjement har vist seg å ha gunstig effekt på psykisk helse, og bygger på behov for fellesskap, samhandling og relasjonsbygging. Miljøterapeuten vil kunne medvirke gjennom engasjement til at den enkelte øker eller ivaretar sosiale ferdigheter, samt føler gruppetilhørighet, som igjen vil kunne øke selvfølelsen.

Gyldiggjøring skjer ved bekreftelse på at ”du er OK”, aksept for at funksjonsfall er en del av sykdommen, ikke personligheten, og bekreftelse på at man som terapeut forstår og ser at personen har det vanskelig og for eksempel er redd. Målet er at den enkeltes vansker skal oppleves som meningsfylte, slik at ikke mistillit og tilbaketrekking fra det sosiale fellesskapet oppstår. Det er flere ulike faktorer som utgjør god samhandling. Den enkelte miljøterapeut står ofte overfor utfordrende situasjoner som krever innsikt og kunnskap om samhandling. Alle har derfor et ansvar for refleksjon over egen rolle, samt ydmykhet for i hvilken grad denne rollen påviker den enkeltes brukers hverdag og liv.Er miljøterapi det samme som omsorg? Hva kjennetegner tjenester som er gode på miljøterapi?

Har du fått økt:
  • Kjennskap til begrepet miljøterapi
  • Kunnskap om begrepet "EE"
  • Kunnskap om stress-sårbarhetsmodellen
  • Kunnskap om miljøterapeutiske hovedprinsipper
  • Kjennskap til betydningen av samhandling
Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for denne siden, og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:
Vibeke Gjersø

Redaktør:
Trine Lise Bakken

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

Psykiatrisk avdeling for utviklingshemmede, Oslo Universitetssykehus og Stiftelsen SOR har samarbeidet om utviklingen av kapittelet.