Angst hos personer med utviklingshemning

Årsaker til angst

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Vi finner de samme årsakene til angst hos personer med utviklingshemming som vi gjør i normalbefolkningen. I tillegg finner vi mer eller mindre kompliserte sammenhenger mellom kognitiv svikt og hverdagens krav som øker risiko for angst.

Vanlige årsaker til angst
  • Fluktreaksjoner. I situasjoner som oppleves farlig er det naturlig å flykte. I situasjoner som ikke er farlige, vil fluktreaksjoner på sikt øke angst. Fluktreaksjoner registreres som ”bevis” på at det egentlig var farlig.
  • Betinging. Hvis en bestemt gjenstand eller bestemte omgivelser er til stede i en situasjon som oppleves farlig, kan gjenstanden eller omgivelsene senere gi angst. Dette er en form for lært angst. Gjenstanden eller omgivelsene betinges til angstreaksjoner og kan senere være nok til at den eller de alene gir angst.
  • Generalisering. Angst kan generaliseres. Hvis man en gang opplevde at en hund ble truende eller farlig, kan man bli redd for alle hunder.
Sammenhenger som er spesielle ved utviklingshemming
  • Personer med utviklingshemning har i tillegg til generell intellektuell svikt, spesifikk svikt knyttet til minnespenn, arbeidsminne og eksekutive funksjoner.
  • Svikt i disse funksjonene øker sjansen for tap av oversikt og kontroll. Hyppig tap av oversikt og kontroll øker sjansen for angst.
  • Svikt i disse funksjonene gjør også at personer med utviklingshemming bruker mye mental energi på gjennomføring av helt vanlige oppgaver. Det betyr at mange oppgaver fortsetter å være utfordrende, selv om man har gjort oppgavene mange ganger. I en hverdag med like krav hver dag og kanskje litt for høye krav, er det dermed stor sjanse for kognitiv overbelastning. Kognitiv overbelastning øker også sjansen for angst.
  • Personer med utviklingshemming har grunnet reduserte kognitiv funksjoner redusert evne til å sørge for sitt eget beste. De blir dermed sårbare for stress og dårlige erfaringer. Stress og dårlige erfaringer øker også sjansen for å utvikle angstplager.

Minnespenn

Minnespenn er et av flere aspekter ved oppmerksomhet, og beskriver hvor mye informasjon det er plass til av gangen i den umiddelbare oppmerksomheten. Ofte refererer man til det verbale auditive minnespennet når man snakker om denne funksjonen, det vil si hvor mye du får med deg og kan gjengi av det som blir sagt til deg.

Personer med utviklingshemming har, uansett grad av kognitiv fungering, redusert plass til verbal informasjon. De fleste har ikke plass til alt meningsinnhold i en vanlig setning. Når de svarer eller responderer adekvat på lange spørsmål eller instrukser, kan de ofte gjøre det på bakgrunn av det første eller siste som blir sagt, på tonefall, bevegelser eller andre markører i miljøet. Et eksempel på det siste er at de går ut av garderoben når noen sier ”nå er drosjen kommet, så nå skal du avslutte skoledagen og reise hjem igjen”. Synet av drosjen kan gi riktig respons, det samme kan ordet ”hjem”.

Arbeidsminne/arbeidshukommelse

Arbeidsminnefunksjoner er også et aspekt ved oppmerksomhet. Arbeidsminne refererer til umiddelbar oppmerksomhet og er av noen sekunders varighet. Denne funksjonen skiller seg fra minnespenn ved at den har til oppgave å manipulere med informasjon, ikke bare informasjon som kommer inn der og da, men også å vurdere ny informasjon på bakgrunn av allerede tilgjengelig kunnskap og erfaring.

For å respondere på en måte som er hensiktsmessig i situasjonen kreves raske avgjørelser om hvilken informasjon som er nyttig, og evne til å bli kvitt irrelevant informasjon. Tilgjengelig informasjon skal sekvenseres og prioriteres. Dette er komplekse prosesser som personer med utviklingshemming har spesielle vansker med.

Eksekutive funksjoner

Eksekutive funksjoner er en samlebetegnelse på overordnede kontrollfunksjoner og har flere oppgaver til felles med arbeidsminnet. Eksekutive funksjoner har i oppgave å planlegge, sette i gang, overvåke og stoppe handlinger eller rekker av handlinger. Det inkluderer evne til fleksibilitet og impulskontroll. Eksekutive funksjoner er nødvendige i situasjoner der svar eller respons ikke er innøvd på forhånd. Disse funksjonene setter personer i stand til å handle på hensiktsmessige måter i ulike situasjoner, og er avgjørende for at personer selv kan sørge for sitt eget beste.

Personer med utviklingshemming har spesiell svikt i forhold til intellektuelt nivå ellers.