Angst hos personer med utviklingshemning

Miljøtiltak for å redusere angst

Foto: Petter Elstein Knutsen
Foto: Petter Elstein Knutsen

Når en person med utviklingshemming har angstlidelse, er behovet for å gjøre noe med angsten stort. Både personen og nærpersoner lider. Alle vil bli ”kvitt” angsten straks. Imidlertid er det sjelden virkningsfullt å isolere symptomene fra grunnlidelsen og fra miljøet personen lever i. Uansett årsak henger disse sammen.

Noen ganger er det forhold i miljøet som forårsaker angst. Andre ganger er det slik at forhold i miljøet forsterker angst. Som du har lært på foregående sider er fleksible og godt tilpassede miljøbetingelser sentrale i forebygging av angst.

I tillegg kan virkningen av andre behandlingstiltak påvirkes av miljøbetingelser. Miljøtiltak har derfor en sentral plass i angstbehandling for personer med utviklingshemming. Her er noen forslag til tiltak som kan gjøres i hjemmemiljøet:

  • Observasjon av atferd, symptomer eller svingninger og vurdering av om slike ser ut til å ha sammenheng med ulike miljøvariabler kan være starten på behandling. Er det for eksempel slik at spesifikke gjøremål, kravsituasjoner, spesielle tider på døgnet, faste ukedager, personaltetthet, bytte av arenaer eller somatiske plager øker angst?
  • Senke forventinger og begrense situasjoner hvor det stilles krav i sykdomsperioder. Personer med angstlidelser er sårbare for krav. Det er en myte at ferdigheter blir borte hvis man får mer hjelp og færre krav når man er syk.
  • Individuell tilpasning. For personer som forstår verden på en konkret måte og i hovedsak relaterer fenomener til egne opplevelser, har det ikke nødvendigvis noen verdi hva som fungerte for andre. De som kjenner personen kan kartlegge og utarbeide beskrivelser av individuelle kjennetegn på angst. De kan dokumentere ord og episoder som den som sliter med angst vanligvis bruker og vil kjenne seg igjen i.

Når er det hensiktsmessig å sette i gang med miljøtiltak hvis en person med utviklingshemming har angst?

Dette gir bra resultater bare hvis hjemmemiljøet er optimalt. Erfaringsvis er det så tett sammenheng mellom utviklingshemmingen, miljøbetingelser og angst at det ikke er noen grunn til å vente. Noen ganger vil dessuten spesifikke behandlingstiltak ikke ha noen virkning hjemme, hvis ikke miljøbetingelser endres samtidig med pågående behandling.

Noen ganger er dette tilstrekkelig.

Riktig!

I veldig mange tilfeller er dette ikke bare ønskelig men også nødvendig. Sammenhengen mellom angst, utviklingshemming og miljøbetingelser er noen ganger så komplisert at det kreves innsats fra flere hold samtidig. Det kan dessuten kreves endringer i miljøet om behandlingstiltak skal kunne virke.