Depresjon

Hva er depresjon?

Foto: Petter Elstein Knutsen
Foto: Petter Elstein Knutsen

Depresjon er betegnelse på en psykisk lidelse, men betegnelsen depresjon brukes både i dagligtale og klinisk sammenheng. I dagligtale refererer begrepet ofte til at en person føler seg trist og mangler overskudd, og i den sammenhengen brukes antakelig begrepet betydelig hyppigere enn det er faglig og medisinsk dekning for.

I faglig og medisinsk sammenheng omfatter begrepet en bestemt psykiatrisk diagnose med spesifikke diagnosekriterier, som gjør det mulige å avgjøre om personen har en psykisk lidelse eller ikke. I Europa anvendes diagnosesystemet ICD-10, som er WHO's offisielle diagnoseliste over psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser. Som oftest består diagnosekriterier av et bestemt antall kjennetegn eller symptomer. Disse har vedvart i et bestemt tidsrom eller har spesielle kjennetegn som gjør det mulig å skille mellom ulike psykiske lidelser.

For å kunne stille diagnosen depresjon kreves det at personen vurderes av lege, psykolog eller annen fagperson, som ut fra diagnosekriteriene kan avgjøre om personen oppfyller kriteriene for depresjon.