Depresjon

Årsaker

Foto: Gerd Altmann, Pixabay
Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Det finnes ulike årsaker til utviklingen av depresjon. Oftest ses en kombinasjon av faktorer fra biologi, psykologi og sosiale områder. Den mest alminnelige forklaringsmodellen er “sårbarhets-stress- modellen”, som forklarer utviklingen av depresjon (eller annen psykisk lidelse) ut fra tankegangen om at jo mer sårbart et individ er, jo mindre stress og belastning tåler det.

Biologisk sårbarhet kan blant annet bestå av en arvelig genetisk eller nevrobiologisk sårbarhet, som øker risikoen for utvikling av depresjon. Psykologisk sårbarhet kan blant annet bestå av en utrygg barndom med manglende omsorg og/eller belastende opplevelser fra barndommen, som gjør personen sårbar overfor senere utvikling av depresjon.

For personer med utviklingshemning utgjør nedsatt kognitivt funksjonsnivå og personlighetsmessig umodenhet viktige sårbarhetsfaktorer, fordi dette gjør det vanskeligere for dem å forstå omverden og de hendelser de opplever, og de har vanskeligere for å håndtere belastninger og utfordringer.


Jo større sårbarhet, jo større risiko er det for at stress og belastning utløser depresjon. For personer med utviklingshemning utgjør avvik mellom krav og forventninger en særlig stor risikofaktor. Enkelte grupper ser ut til å ha særlig stor risiko for å utvikle depresjon.

Noen grupper med spesielt stor risiko for å utvikle depresjon:

 • Personer som tidligere har hatt depresjon
 • Pårørende til deprimerte (spesielt 1. generasjon slektninger, hvor forekomsten er opp til 3 ganger høyere enn hos normalbefolkningen)
 • Personer med alvorlige hjertesykdom
 • Personer som rammes av hjerneslag
 • Personer med langvarige smertetilstander (spesielt ryggsmerter)
 • Personer med diabetes (type 1 og 2)
 • Personer med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom, "røykelunger")
 • Personer med cancer (alle former for kreft)
 • Personer med Parkinsons sykdom
 • Personer med Epilepsi
 • Personer med andre former for psykisk lidelse - depresjon forekommer ofte som ettervirkning av andre psykiske lidelser)


Man kan også snakke om “vedlikeholdsfaktorer”, blant annet sårbar hjerne eller psyke med bakgrunn i vanskelige oppvekstsvilkår. På samme måte kan det aktuelle sosiale miljø, grad av støtte eller belastning, eller en vedvarende manglende overensstemmelse mellom krav, ferdigheter og forutsetninger, bidra til å opprettholde depresjonen.


Er depresjon arvelig?

Nei, det er ikke selve depresjonen som arves, men en spesiell biologisk eller nevrobiologisk sårbarhet, som øker personen sårbarhet for utvikling av depresjon, særlig hvis personen utsettes for stress eller belastning.

Nei, selv om belastninger i miljøet utgjør en viktig del av forklaringen på utvikling av depresjon, er personens biologiske og psykologiske sårbarhet med på å avgjøre hvorvidt belastninger fører til depresjon.

Riktig svar

Årsakene til depresjon skyldes en kombinasjon av personens biologiske, psykologiske og sosiale sårbarhet. Sammen kan disse faktorene vise til om en person er mer eller mindre sårbar for å utvikle depresjon når personen utsettes for stress eller belastninger.