Depresjon

Forebygging

.Foto: Petter Elstein Knutsen
Foto: Petter Elstein Knutsen

Fordi depresjon i stor grad er stressutløst, forebygges depresjon primært ved å skape et trygt miljø, med lite stressbelastninger og traumer. Spesielt belastende er langvarige stresstilstander, mens kortvarige stresstilstander ikke har like stor skadevirkning.

En viktig del av et stressfritt miljø er høy grad av overenstemmelse mellom personens evner og ressurser, og krav og forventninger personen utsettes for. Det betyr i praksis at det kan være forebyggende å avdekke personens kognitive funksjonsnivå og ressurser, slik at miljøterapien kan tilpasses.

Det kan også være forebyggende å få kunnskap om personens anamnese og livshistorie, fordi det kan avdekke om det har vært traumer eller belastninger i oppveksten som kan gjøre personen mer sårbar overfor svikt og manglende trygghet eller andre belastninger.

Forebygging handler også om å ta høyde for personens vanskeligheter og støttebehov, slik at miljøterapien skreddersys til personens behov. Dette innebærer høy grad av struktur og forutsigbarhet, slik at personen slipper å bruke sine ressurser til å skape overblikk over hverdagen på egenhånd.


Hvordan kan man forebygge depresjon hos personer med utviklingshemning?

Trygghet er en viktig faktor i forebygging av depresjon, men det er ikke tilstrekkelig. Det skal også være fokus på at det er en balanse mellom forventninger til personen, og personens ressurser.

Riktig svar

Ved å redusere stresset personen opplever i livet, kan man bidra til å forebygge depresjon. De viktigste parameterne er å redusere utrygghet og unngå krav og forventninger som personen ikke klarer å leve opp til.

Å gi personen hjelp i hverdagen er en viktig del av forebyggingen, men det er ikke tilstrekkelig. Trygghet er også en viktig faktor, og det skal skapes en overensstemmelse mellom krav og evner. Årsakene til depresjon skyldes en kombinasjon av personens biologiske, psykologiske og sosiale sårbarhet. Sammen kan disse faktorene vise til om en person er mer eller mindre sårbar for å utvikle depresjon når personen utsettes for stress eller belastninger.