Psykose hos personer med utviklingshemning

Hva er psykose?

Thyago - SORG|FX, Flickr
Foto: Thyago - SORG|FX, Flickr

Psykose er et vidt begrep som omfatter flere ulike lidelser med det felles at personen opplever realitetsbrist og forstyrret tenkning, samt ulik grad av funksjonsfall.

Ordet psykose kommer fra gresk og består av to deler: psyke, som betyr sinn, og kaos, som betyr ekstrem uorden – til sammen psykose.

Psykotiske symptomer innebærer realitetsbrist med vrangforestillinger og hallusinasjoner (sansebedrag) og alvorlig kaotisk tenkning og væremåte. Selv om noen symptomer hos personer med psykose vil være felles, vil personene fremstå som svært forskjellig når det gjelder hvilke typer symptomer de har, hvor intense symptomene er og hvor lenge akutt- og residualfasene (faser med restsymptomer) varer, og også om personen får tilbakefall og i så fall hvor ofte.

Andre symptomer som kan være spesielt fremtredende ved schizofrene psykoser vil være negative symptomer, som vil innebære sosial tilbaketrekking, passivitet, viljeløshet og apati.

For å identifisere de negative symptomene hos personer med utviklingshemning, og særlig autisme, er det nødvendig at miljøpersonalet kjenner til personens vanlige væremåte og dermed kan identifisere personens væremåte ved psykotisk lidelse.

De mest vanlige lidelsene som innebærer psykose er tilstander i schizofrenispekteret, og mani- eller depresjon med psykotiske symptomer.

Schizofrenispekteret: schizofrene psykoser. Schizofreni regnes som den mest alvorlig av alle former for psykisk lidelse. Kun en liten andel av de som diagnostiseres med denne lidelsen blir helt kurert. Tilbakefall er vanlig. En liten andel av personer med schizofren psykose blir kronisk syk. For å få diagnosen må det være et alvorlig funksjonsfall som har vart lenge (over 6 måneder) og to eller flere kjernesymptomer må være til stede: vrangforestillinger, hallusinasjoner, sterkt forstyrret kaotisk) tale, sterkt forstyrret (kaotisk) atferd, negative symptomer som apati, motivasjonssvikt etc.