Psykose hos personer med utviklingshemning

Ulike typer psykoser

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

”Psykose” er en samlebetegnelse på en rekke tilstander som har det felles at tilstanden innebærer realitetsbrist i form av sansebedrag, vrangforestillinger eller sterkt forstyrret atferd (væremåte).

De mest vanlig forekommende psykotiske lidelser:

  • Schizofren psykose er én type psykose, og kanskje den mest kjente (se over).
  • Paranoid psykose er psykose hvor vrangforestillinger er det dominerende symptomet.
  • Organiske psykoser utløses av organisk-medisinske årsaker.
  • Rusrelaterte psykoser utløses av alkohol og /eller stoffmisbruk.

Andre psykoser kan være: traumatisk psykose, sensitivitetspsykose, bipolarpsykose, schizoaffektiv lidelse.


Ulike typer psykoser

Klikk for mer informasjon.

Schizofreni er en psykisk lidelse preget av psykose (vrangforestillinger, hallusinasjoner), uorganisert tale og «negative symptomer». Negative symptomer kan være avflatede følelser, mangel på vilje, manglende evne til nytelse, oppmerksomhetssvikt, utarmet tale og språk, og stereotyp atferd (hensiktsløs, repeterende atferd).

Paranoid psykose: psykose hvor vrangforestillinger er det dominerende symptomet. Vi kan derfor si at sykdomsbildet er til dels avgrenset. Lidelsen kan være knyttet til aktuelle hendelser, som avspeiles i symptomene. Noen mennesker med denne lidelsen kan til en viss grad klare seg i arbeidslivet. Lidelsen kan deles i: sjalusi- paranoia, erotisk- paranoia, kverulant- paranoia, hypokonder- paranoia, oppfinner- paranoia, religiøs- paranoia, og avspaltings- paranoia.

Organisk psykose: alvorlig forvirringstilstand som utløses av organisk-medisinske årsaker. Det er mange årsaker til at man kan få en organisk psykose, for eksempel: vevsskader i hjernen, forgiftning eller fysiologiske reaksjoner på en somatisk lidelse.

Rusrelatert psykose: utløses av alkohol og/eller stoffmisbruk. Ved denne formen for psykose starter symptomene raskt og varer relativt kort (timer/dager), inntil virkningen av stoffet avtar.

Bipolarpsykose, har en klar sammenheng med det depressive eller maniske stemningsleiet. Dette er den mest vanlige formen, og vil ramme 1 av 100 på et eller annet tidspunkt i livet. Dobbelt så mange kvinner som menn. Ved mani: kan vi ha psykotiske storhets forestillinger, ha hallusinasjoner og ha alvorlig forvirret tilstand. Ved depresjon kan det fremkomme hallusinasjoner og vrangforestillinger. Vi kan høre indre stemmer som anklager oss på en slik måte at de forsterker en ubegrunnet skyldfølelse. Fordi psykose ved stemningslidelser kan forveksles med schizofreni er det viktig å avklare hvilken lidelse som foreligger.

Schizoaffektiv lidelse er en blandingstilstand. Med dette menes at man noen ganger kan ha symptomer fra bipolar lidelse andre ganger fra schizofreni lidelse.