Demens hos personer med utviklingshemning

Hva er demens

Foto: mtsofan
Foto: mtsofan

Demens er et samlebegrep for mange forskjellige sykdommer som rammer hjernen. Ofte utvikles demens over mange år, men det kan for enkelte gå raskere, avhengig av hva som er årsak til sykdommen. Sykdommen viser seg ved alvorlig svikt i kognitive funksjoner, svikt av emosjonell kontroll og sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets funksjoner. Svikten i disse tre hovedområdene vil bli verre over tid og til slutt så store at de vil få betydelige problemer med å klare seg selvstendig i daglige oppgaver. Demenssykdommene kan ikke kureres, men symptomene kan dempes ved hjelp av godt miljøarbeid og medisiner.

Årsaken til sykdommene er ikke endelig kartlagt, men hos personer som utvikler demens av type Alzheimers sykdom finner man årsaken i genene, nærmere sagt i kromosom 21. Arveanlegget som styrer produksjonen av proteinet beta-amyloid finnes i dette kromosomet. Beta-amyloid er stoffet som danner senile plakk og nevrofibrillære floker i hjernecellene. Forandringene fører til at signalene mellom cellene stopper og cellene dør.

Det er vanskelig å si noe presist om forekomst av demens hos personer med utviklingshemning. Forskningen spriker veldig, og det er naturlig å lage et skille mellom personer med Down syndrom og personer som har en annen årsak til utviklingshemning. For personer med Down syndrom regner man med at cirka halvparten vil utvikle en demenssykdom i løpet av sin levetid, mens for andre med utviklingshemning regner man med at cirka 18 prosent av de over 65 år utvikler sykdommen. For sistnevnte gruppe er dette om lag det dobbelte av det vi ser i den øvrige befolkning.