Demens hos personer med utviklingshemning

Oppsummering

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Demens er et samlebegrep for mange forskjellige sykdommer som rammer hjernen, og som viser seg ved alvorlig svikt i kognitive funksjoner, svikt av emosjonell kontroll og sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets funksjoner.

Demenssykdommene kan ikke kureres, men symptomene kan dempes ved hjelp av godt miljøarbeid og medisiner.

Økt alder og Downs syndrom er en risiko for å utvikle demens. For andre med utviklingshemning regner man også med en økt forekomst.

Diagnostisering er en omfattende prosess og sykdommen kan forveksles med andre sykdommer. For å sette en diagnose trenger man god kunnskap om alle viktige områder som kan påvirke helsen som; fysisk og psykisk status og historie, ferdighetsnivå og kunnskap om personens nettverk og sosiale liv. Utredning og diagnostisering skal følge de samme prinsipper som for hele befolkningen og det er en utelukkelsesdiagnose.

Det finnes ingen eksakt kunnskap om hva som kan forebygge demens, men det viktigste vi kan gjøre er å spise og leve sunt, være engasjert og ha et aktivt liv.


Det sentrale i all miljøbehandlingen er respekt for det enkelte menneske. Demens er en sykdom som utvikler seg og medfører behov for endrede tjenester og tilbud. Ansvarsgruppemøter og IP må følges opp. Et tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi et godt tilbud. Det blir behov samarbeid med dag-/arbeidetilbud, fysio- og ergoterapitjenesten, spesialisthelsetjenesten, sykepleietjenesten og ikke minst med fastlegen. Å følge en person gjennom et demensforløp er krevende. Det er krevende for medbeboere, venner, familie og personalet. Dersom personalet skal kunne følge opp personen med demens, medbeboere, venner og familie på en god måte krever det et godt arbeidsmiljø der kollegaer og leder støtter og hjelper hverandre. Det bør tilrettelegges for kompetansehevende tiltak og veiledning for personalet.

Hva bør man gjøre hvis pårørende eller personale uttrykker bekymring for demens hos tjenestebruker?

Hvilken betydning kan en slik diagnose få?

Har du fått økt:
  • kunnskap om hva demenssykdom er, kjennetegn på sykdommen, ulike demenssykdommer, utredning og diagnostisering, utvikling og prognose?
  • kunnskap om hvordan fange opp tegn på demenssykdom, vurdere og å iverksette miljøbehandlingstiltak ut fra individuelle og sammensatte behov hos personer med utviklingshemning og demenssykdom?
  • kompetanse til å samarbeide med pårørende og venner, kollegaer og det øvrige hjelpeapparat for å tilrettelegge for gode tilbud?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden, og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til

Tekst:

Frode Kibsgaard Larsen og Lise Øverland

Redaktør:

Trine Lise Bakken

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Psykiatirsk avdeling for utviklingshemmede, Oslo Universitetssykehus og Stiftelsen SOR har samarbeidet om utviklingen av kapittelet.