Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer med utviklingshemming

PTSD hos personer med utviklingshemning

Foto: Johnny Silvercloud, Flickr
Foto: Johnny Silvercloud, Flickr

Personer med utviklingshemning er mer utsatt for invaderende atferd enn personer i den generelle befolkningen. Få publikasjoner beskriver hva slags typer hendelser som typisk kan utløse et traume for mennesker med moderat, alvorlig eller dyp rad av utviklingshemning. Personer med lav IQ har antagelig økt sårbarhet for å utvikle PTDS etter særlig truende hendelser. Personer med utviklingshemning vil være mer sårbare enn personer i den generelle befolkningen ved overgangsfaser som pubertet og særlig ved tap av foreldre.

De fleste artikler og bokkapitler som omfatter utredning og behandling av traumatiske tilstander, spesielt PTSD hos personer med utviklingshemning, omhandler personer med lett utviklingshemning.

Kunnskap om både utredning og behandling av PTSD er fremdeles mangelfull, men med den kunnskapen vi har om psykisk lidelse generelt hos personer med utviklingshemning, og kunnskap om angstlidelser spesielt, vet vi nok til både å utrede og behandle traumelidelser hos denne gruppen pasienter.


Er det mulig å gjenkjenne PTSD hos mennesker med moderat, alvorlig eller dyp utviklingshemming?

Dette er delvis riktig. Det er mulig å gjenkjenne PTSD i denne gruppen og utredningen bør gjøres av fagpersoner som har god kjennskap til både utviklingshemning og psykisk lidelse. Fordi utredningen krever mye informasjon fra mange kilder, bør utredningen gjøres tverrfaglig. Det vil i de fleste tilfellene ikke være tilstrekkelig med en enkelt fagperson.

Dette var nok riktig for noen år tilbake, men i dag er det utviklet utredningsredskaper for psykisk lidelse også for mennesker med moderat, alvorlig eller dyp utviklingshemning.

Riktig!

Fordi mennesker med moderat, alvorlig eller dyp utviklingshemning som regel viser symptomene både på samme måte som i den generelle befolkningen, samtidig som de viser symptomene på en uvanlig måte, er det lett å forveksle PTSD med andre tilstander som psykose eller bipolar lidelse.