Hva er vold og seksuelle overgrep?


Ulike former for vold

Når vold som fenomen skal beskrives er det vanlig å benytte begrepene fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold og latent vold. Vi har tidligere omtalt disse voldsformene som overordnede begreper. Du vil i tillegg få en kort innføring i temaområdet barn som lever med vold og andre fenomener som det er blitt vanlig å inkludere i voldsbegrepet.

Vold Mot Kvinner, Ikke Se Bort, Hjelp


"Villet bruk av fysisk makt mot et barn som resulterer i, eller har potensial for å resultere i, fysisk skade, død, psykologisk skade, skjevutvikling eller deprivasjon, eller har som formål å påføre barnet smerte" (Aakvaag, Thoresen og Øverlien, 2016, i Øverlien, Hauge & Schulz (red) 2016).

Eksempler på fysisk vold er alt fra å klapse, lugge, dra, bite, dytte, riste, til alvorligere vold som å slå, slå med gjenstand, brennemerke, skålde, forgifte, knivstikke og vold som fører til dødsfall.

"De alvorligste handlingene kan være dødelige. Hvert år utreder norske barneleger nær 100 tilfeller av mistanke om fysisk mishandling av barn under 14 år. Halvparten er barn under ett år. Årlig blir 10 - 15 spedbarn alvorlig skadet av risting, såkalt Shaken Baby Syndrome. Av disse ristes en tredjedel til døde, en tredjedel får varige helseskader, mens en tredjedel overlever uten varige mèn" (Q 1212 B). Det pågår en debatt i fagmiljøet om hvorvidt alle disse skadene er forårsaket av Shaken Baby Syndrome, eller om de kan være forårsaket av andre tilstander.

"Villet omsorgsgiveratferd som formidler til barn og unge at han eller hun er verdiløs, mangelfull, uelsket, uønsket, i fare, eller kun er verdifull i den grad hun eller han oppfyller andres behov" (Q 1212B). Det er vanlig å definere slik omsorgsgiveratferd som alvorlig omsorgssvikt og som en del av voldsbegrepet.

Psykisk vold "omfatter alle måter å skade, skremme, ydmyke eller krenke barnet på uten å bruke fysisk makt, som kan gi barnet en følelse av frykt, avmakt, skyld, skam, mindreverd, fortvilelse eller en grunnleggende følelse av å ikke være ønsket og elsket.

Eksempler er innelåsing av barnet i et rom, bruk av trusler om straff eller trusler om at barnet kan bli forlatt eller skadet, trusler om å skade barnets omsorgspersoner, søsken eller kjæledyr, ydmykelser, utskjelling, herunder å kalle barnet med ukvemsord, verbal trakassering, følelsesmessig manipulering, latterliggjøring, særlig hvis andre hører på, nedvurdering, følelsesmessig avvisning og skremmende atferd som å skrike til barn."
(Q 1212B)

"Seksuell vold kan dreie seg om alt fra trakassering og krenkelser til å bli presset til å utføre seksuelle handlinger, inkludert til å bli utsatt for voldtekt og seksuell tortur. Den seksuelle volden er svært psykologisk nedbrytende, fordi den rammer vår mest private og sårbare side". (Meld. St. 15, 2012 - 2013)

Det vises til kapitlet "Definisjoner av seksuelle overgrep"

"Materiell vold er handlinger rettet mot ting eller gjenstander. Det kan innebære å slå inn dører, vegger eller vinduer, kaste og rasere inventar, knuse eller ødelegge gjenstander eller rive i stykker klær. Særlig hvis voldsutøveren tidligere har anvendt fysisk vold, kan den materielle volden virke svært skremmende og lammende". (Meld. St. 15, 2012 - 2013)

"Latent vold er vold som virker i kraft av sin mulighet. Muligheten for vold blir styrende for den voldsutsattes atferd. Det å ha opplevd vold gjør at den voldsutsatte vet at det kan skje igjen. Volden er da til stede hele tiden i kraft av sin mulighet." (Meld. St. 15 2012 - 2013)

I boka "Barn som lever med vold" (Universitetsforlaget 2011) skriver Heltne og Steinsvåg:

"Vårt utgangspunkt er at vold i familien ofte medfører en kontinuerlig tilstand av frykt, og det er en handlings evne til å vekke frykt hos andre som er avgjørende for om den kan betegnes som vold eller ikke. Dette perspektivet underbygges også av forskning på skadevirkningene av vold, som viser at det først og fremst er den kroniske stresstilstanden som frykten medfører i barnas liv, som kan gi skader på kort og lang sikt."