Hva er vold og seksuelle overgrep?


Seksuelle overgrep

I denne delen av kapittelet skal vi se på begrepet seksuell lavalder og på hva straffeloven sier om seksuelle overgrep. Vi skal også se på noen andre definisjoner av seksuelle overgrep.

Seksuell lavalder

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Den seksuelle lavalderen er lavere i enkelte land og høyere i andre. I Norge har man valgt 16 år, fordi det da er grunn til å anta at de fleste vil ha oppnådd den nødvendige fysiske og psykologiske utvikling og modenhet til å kunne samtykke til seksuell samhandling.

Svinge, Rush, Lekeplass, Eng, Spiller, Barnas, Ut, Hage

Alle former for seksuell kontakt mellom en person over 16 år og en person under 16 år, er i strafferettslig forstand et seksuelt overgrep. Dersom den yngste er under 14 år er dette etter straffeloven et skjerpende forhold, med en høyere strafferamme.  Straffeloven beskytter dessuten unge under 18 år mot å bli utnyttet på bilder eller film som fremstiller dem på en seksualisert måte. 

Den seksuelle lavalderen skal først og fremst beskytte barn og yngre ungdom mot seksuelle handlinger fra eldre ungdom og voksne. Barn under 16 år kan selvfølgelig inngå i seksuell lek og utforskning med andre barn, dersom partene er å anse som jevnbyrdige i alder og modenhet, og kontakten er klart frivillig og gjensidig. Dersom det er stor ulikhet i alder eller jevnbyrdighet, eller kontakten ikke er frivillig og gjensidig, vil den kunne være skadelig for den utsatte. Den kan også være straffbar dersom den utøvende part er over 15 år, som er den kriminelle lavalder i Norge.  

Straffeloven

Straffeloven, Kapittel 26: Seksuallovbrudd omfatter en rekke ulike bestemmelser (paragrafer) der ulike former for seksuelle overgrep beskrives og strafferammer oppgis. I straffeloven skiller man flere steder mellom seksuelt krenkende atferd, seksuell handling og seksuell omgang. Seksuell omgang kan være i form av voldtekt.

Med seksuelt krenkende atferd menes personer som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted eller i nærvær av/overfor en person under 16 år eller andre som ikke samtykker til det, men uten at fysisk kontakt med de(n) utsatte finner sted. Eksempler er blotting (fremvisning av kjønnsorgan) eller ord og handlinger som virker krenkende eller støtende for andre. Atferden behøver ikke være seksuelt motivert for å være straffbar. Seksuelt krenkende adferd straffes med fengsel i inntil 1 år. Det er også straffbart å tvinge eller forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Seksuell handling innebærer fysiske handlinger rettet mot noen som er under 16 år eller ikke samtykker til handlingen. Det omfatter primært intim berøring av intime kroppsdeler, som munn, rumpe, mage, lår og kjønnsorganer (utvendig). Seksuell handling har en normal strafferamme på inntil 1 års fengsel, men hvis det skjer overfor barn under 16 år kan straff i inntil 3 år anvendes. Det er også straffbart å tvinge eller forlede et barn under 16 år til å utføre seksuelle handlinger på seg selv eller andre barn under 16 år (eller på annen ikke-samtykkende person)

Som seksuell omgang regnes vaginalt eller analt samleie (inntrengning av penis i skjede eller endetarm), med en person som ikke samtykker til det. Det omfatter også samleieliknende forhold, som penetrering av penis i munn eller innføring av fingre eller gjenstander i skjede eller endetarm. Stimulering av en annens kjønnsorgan (penis eller klitoris) omfattes av begrepet dersom den har en viss intensitet. Det er også straffbart å tvinge eller forlede et barn under 16 år til å ha seksuell omgang eller handlinger tilsvarende seksuell omgang med andre barn under 16 år eller med annen ikke-samtykkende person. Seksuell omgang med person mellom 14-15 år straffes med 6 års fengsel, men inntil 15 år dersom den er å anse som grov i lovens forstand.

Dersom den seksuelle omgangen skjer ved bruk av vold eller trusler om vold, eller den utøves mot sovende, bevisstløs eller annen vergeløs person, vil det kunne rammes av straffelovens bestemmelser om voldtekt. Seksuell omgang med barn under 14 år regnes i straffeloven som voldtekt, og kan straffes med inntil 21 års fengsel. Tilsvarende straffes det å få barn under 14 år til utføre samleielignende handlinger på seg selv. 

Du kan lese seksuallovbruddskapittelet i sin helhet ved å klikke på linken under.

lovdata

Nå har du sett hva lovverket sier om seksuelle overgrep. I tillegg kan det være nyttig å kjenne til noen andre definisjoner.

En definisjon av seksuelle overgrep, er denne:


Denne definisjonen vektlegger barnets kognitive (intellektuelle) og emosjonelle (følelsesmessige) utvikling og modenhet, i det å inngå i samtykkende seksuell aktivitet. Det siste leddet i definisjonen vektlegger  samfunnets normer og regler. Denne definisjonen kalles derfor en sosialpsykologisk definisjon.

Andre definisjoner fokuserer mer konkret på atferd og ulike handlinger. David Finkelhor bruker begrepene «hands-on» og «hands-off» overgrep, for å skille mellom handlinger som innebærer berøring og ikke-fysisk kontakt (Finkelhor, 1994). Vi har oversatt og tilpasser Finkelhor sin definisjon til dette kurset.

BarnDenne definisjonen tydeliggjør Internett som arena for seksuelle overgrep mot barn. Vi vet at mange barn utsettes for seksuelle overgrep via nettet, i form av å lokkes eller trues til å sende nakenbilder eller -film av seg selv eller å utføre seksuelle handlinger på seg selv på live videochat. Internett brukes også til å lure eller true barn til å møte en voksen og utsettes for seksuelle overgrep. For tiltak om nettvett hos barn og unge kan du og din barnehage benytte læringsressursen "Jeg vet" fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Samtykke

En tredje måte å definere seksuelle overgrep på, er å gjøre betydningen av samtykke enda mer sentralt:


I en slik definisjon er det altså ikke hensikten med (motivet for) handlingen, handlingen i seg selv, eller opplevelsen av handlingen (underveis eller i ettertid) som definerer en seksuell handling som et seksuelt overgrep, men altså i hvilken grad begge parter har samtykket til at den fant sted. Det er altså ikke om utøveren mente det som et overgrep, eller om den utsatte opplevde det som skremmende, smertefullt, eller på annen måte støtende eller krenkende som avgjør hva handlingen er. Også seksuell handling som fremkaller nytelse hos den utsatte, vil være et overgrep ut i fra en slik definisjon.

En slik definisjon omfatter både fysiske og ikke-fysiske handlinger, rettet mot både konkret og ikke-konkret person, og mot både barn og voksne. 

Samtykkekompetanse

Samtykke til seksuell kontakt forutsetter samtykkekompetanse, det vil si evne til å inngå i den seksuelle kontakten etter eget ønske og behov, og ut i fra en tilstrekkelig vurdering av mulige negative konsekvenser av kontakten.

Barn har begrenset samtykkekompetanse relativt til alder, utvikling og modenhet, og dette er grunnen til at den seksuelle lavalder er satt til 16 år. Voksne som har forbigående nedsatt bevissthetstilstand på grunn av bevisstløshet, ruspåvirkning eller søvn, eller varig nedsatt kognitiv funksjonsevne på grunn av utviklingshemming, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, demens eller langvarig rusmisbruk eller kronisk psykisk lidelse, kan ha begrenset, eller ingen, samtykkekompetanse.