Fysisk aktivitet - Råd fra Helsedirektoratet

3. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helsegevinst

Kurve helsegevisnt

Kurven viser sammenhengen mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst.

Det er et tydelig dose-responsforhold. Særlig for en person som er lite fysisk aktiv, er det en stor helsegevinst ved å øke fysisk aktivitet. Dette gjelder alle aldersgrupper.

Beregninger er gjort for personer som er fysisk aktive på det nivået helsemyndighetene anbefalte tidligere. Det vil si 30 minutters aktivitet av moderat intensitet daglig. De vil i gjennomsnitt ha 3,25 års lenger levetid enn inaktive personer og ca. 5 år lenger med god livskvalitet. Totalt gir dette ca. 8 såkalte kvalitetsjusterte leveår. Delvis aktive personer antas å få ca. halvparten av denne helsegevinsten. Også de eldste aldersgruppene kan få en betydelig helsegevinst av å følge rådene om fysisk aktivitet.

Også for de som er middels fysisk aktive, er det mye å hente ved å øke aktiviteten ytterligere. Personer med et høyt aktivitetsnivå, kan få opp mot 16 kvalitetsjusterte leveår ekstra i forhold til de som er inaktive.

 

Kilder:

Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet, IS-1794 Helsedirektoratet 2010.
Anbefalinger om Kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, IS-2170 Helsedirektoratet 2014