Selvstendig fritid


Foto av to personer på gocart.

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Fritidsaktivitetenes betydning

Hvilken betydning har fritidsaktiviteter for et selvstendig liv? Dette spørsmålet skal vi utforske nærmere i dette avsnittet gjennom temaene: Lyst og valgfrihet, læring og utvikling og sosiale fellesskap.

Lyst og glede

«Fritid betyr veldig mye for meg. Det er der jeg henter kreftene mine. Det er dette med sang. Jeg er så heldig at jeg er med i en gruppe som gjør at jeg kan utfolde det. Hadde jeg ikke hatt fritidsinteressene mine, hadde jeg vært innesperra. De betyr mye for meg. Det gir salve, det gir energi. Jeg opplever det som en ny kraft.»

Når jentene forteller om hvilken betydning deltagelse i fritidsaktiviteter har for dem, forteller de om noe som er lystbetont, gir glede og som gir valgfrihet. Dette er aktiviteter jentene kan velge om de skal drive med eller ikke. Her henter de krefter, og her kan de utfolde sine talent som ei av jentene sier det i sitatet ovenfor. Fritidsaktivitetene er noe jentene driver med for egen del. Det betyr at de gjennom fritidsaktiviteter kan realisere seg selv og leve ut sin personlighet. Samtidig med at fritid betyr glede og frihet innebærer fritid også forpliktelser. I koret for eksempel, må jentene øve og lære seg sangene, de må møte på korøvelse til gitte tider og de må følge korets spilleregler. Jentene inngår i det sosiale fellesskapet koret representerer. Jentene oppnår anerkjennelse for sin deltagelse i en aktivitet.

Læring og utvikling

«Jeg lærer når jeg er på ferie. En gang sa jeg til Lars, nå skal du få se hva jeg gjør. Så tar jeg kniven i handa har på leverpostei utover kniven og smører på brødskiva. Du skulle sett blikket hans. Helt forbausa. Hva er det som skjer med deg, sa han. Og så måtte jeg forklare at jeg har vært på ferie. Det er der jeg henter kreftene mine. Der får jeg ro i sjelen. Og så kan jeg tenke sjøl fra A til Å. Alt sånn som du klarer ingen ting blir borte. Det er jo der jeg henter kreftene fra.»

Jentene er opptatt av at fritid og fritidsaktiviteter medfører læring og utvikling. I konkrete situasjoner knyttet til fritid lærer jentene å mestre aktiviteter og sosiale spilleregler. Det som læres på fritid kan også få betydning for mestring av dagliglivets handlinger slik vi ser det i en av jentenes uttalelser ovenfor. Deltagelse i fritidsaktiviteter og sosialt samvær, betyr erfaringer med problemer som er viktige å finne løsninger på for at jentene kan fortsette fritidsaktivitetene og/eller vennskapet.

Livet på fritid synes å gi mye uformell læring både i aktiviteter som skal utføres og sosiale samspill. Slik sett er det med å forme deres identitet og har betydning for deres psykososiale utvikling. Det betyr at jentene oppfatter seg selv og gjør seg kjent for omverden som eksempelvis «hun som er god til å synge», «hun som er sosial», «hun som er medlem av koret» og «hun som er klubbmedlem». På samme måte gjør folk i deres omgivelser jentene kjent som «hun som er gode å synge» osv.

Jentenes identitet kan som vi ser være både personlig, «hun som er sosial», og/eller den kan være knyttet til en gruppe, «hun som er medlem i koret og klubben». Jentene har med andre ord en identitet utover å være «funksjonshemmet med lærevansker», noe som er viktig for alle mennesker. Opplevelsen av å bli sett på som seg selv, uten å bli betraktet gjennom kategorier og merkelapper, er viktig for alle.

Sosiale fellesskap

«Venner det har jeg gjennom Klubben og koret. Vi har felles interesser. Er like. Og så blir jeg veldig godt tatt imot».

Fritid og fritidsaktiviteter medfører samvær med venner slik sitatet viser. Det betyr samvær med jevnaldrende venner og voksne. Gjennom deltagelse i fritidsaktiviteter opprettes vennskap med andre som har felles interesser, og de deltar på de samme aktivitetene slik denne jenta utrykker det. Det sosiale nettverk er først og fremst venner som de trives sammen med. Men familie, slekt og profesjonelle kultur-, helse- og sosialarbeidere inngår også i jentenes sosiale fellesskap på fritid.

Venner finner jentene på arenaer der de ferdes. Det betyr slik som på skolen, arbeid, kurs, og organiserte fritidsaktiviteter. Disse er i all vesentlighet er tilrettelagt for funksjonshemmede mennesker med spesielle behov. I samvær med venner som jentene beskriver som ganske like dem selv, forteller jentene at de opplever fellesskap og tilhørighet.