Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre

Hvordan nå alle som har behov for tilrettelagte aktiviteter?

Ikke alle mennesker med utviklingshemming har daglig bistand i hjemmet sitt. Noen av dem har likevel behov for fritid med ulik grad av tilrettelegging. Her er det viktig at informasjonen når ut og legges fram slik at de aktuelle personene kan forstå innholdet i aktiviteten og hvordan de kan forholde seg for å kunne delta. De i kommunen som jobber med å tilrettelegge aktiviteter må sørge for lettlest informasjon og gode rutiner for informasjonsflyt.

Alle som jobber i NAV og medlemmer i brukerorganisasjoner vil også ha behov for informasjon om mulige tilrettelagte aktiviteter og rutiner for å komme i kontakt med de som har dette som ansvarsområde i kommunen eller i ulike lag og organisasjoner.

Samarbeid med lag og organisasjoner: Samarbeid er viktig for å unngå at flere jobber med å tilrettelegge samme aktivitet. Flere og varierte tilbud kan etableres. Samarbeid gir også mulighet til å lære av hverandres kunnskaper og erfaringer om å tilrettelegge for mennesker med ulike behov.

  1. intervju med fokus på å finne deres interesser og motivasjon
  2. avklare rolle og ansvar
  3. opplæring
  4. oppfølging/veiledning
  5. politiattest
  6. taushetserklæring