Å feriere - sammen om det hele

Økonomi

Stiftelsen SOR gjennomførte i perioden (2005-2007) et ledsagerprosjekt på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Til sammen dro ca 100 utviklingshemmede som hadde middels og stort hjelpebehov på ferie. Det ble arrangert fem en og to ukers gruppeturer til Solgården i Spania, spesielt tilrettelagt for dem. Konklusjonene av evalueringen av prosjektet samstemte med en ECON rapport som kom i 2005.

For at utviklingshemmede skal få en meningsfylt ferie ut fra sine omsorgsbehov er det nødvendig med en statlig finansiering via folketrygden og et kommunalt ansvar for organisering og tilrettelegging av ferien (Vetvik mfl 2007). Foreløpig er det liten avklaring angående slik stønad.

Flere kommuner slår fast at bruker/pårørende/verge har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dekke kostnader ved ferieturer inklusive utgifter til ledsagere. Dette betyr at kommunen ikke står faglig ansvarlig for ferieoppholdet. Det er likevel mange kommuner som er med på å legge forholdene til rette. De ansatte kan selv være pådrivere og finne frem til fleksible løsninger. Ved assistert økonomistyring og god planlegging vil mange med utviklingshemming ha mulighet for regelmessige ferier.