Å feriere - sammen om det hele

Foto av skutertur

Foto: Fjellheimen leirskole

Ferie for alle

Flere undersøkelser har vist at mennesker med store hjelpebehov har dårligere levekår og økonomi enn andre innbyggere, og at de i mindre grad reiser på ferie (NOU 2001:22 Fra bruker til borger, og St.meld. nr. 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga & ECON (2005) Ferier for personer med store bistandsbehov). For mange blir det et særlig stort hinder når de også må dekke ledsagerens omkostninger. Dermed blir ferieturer et gode som mange må avstå fra i dagens situasjon.

I de fleste tilfeller er det behov for økonomisk støtte, dersom bistandstrengende skal kunne reise på ferie som befolkningen ellers. Det eksisterer ingen sentral statlig ordning for å gi støtte til feriereiser for mennesker med store bistandsbehov. Praksisen i kommunene varierer stort. De fleste kommuner dekker lønnskostnader til ledsager, men mange krever at personer med utviklingshemming betaler for reise og opphold til sine ledsagere. Andre er mer rause, og strekker seg lenger for å gi tilskudd. I praksis kan ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (administrert av ULOBA) dekke reise og oppholdskostnader til ledsager som administrative kostnader og lønn til ledsager som ordinær assistentlønn. Men for alle dem som ikke er under en slik ordning kan det bli mer komplisert.

Noen med utviklingshemming har aldri vært på ferietur til Syden, selv om de ønsker det. Noen har kun råd til dagsturer med buss i hjemmeområdet. Enkelte ildsjeler blant familiemedlemmer og tjenesteytere har forsøkt å finne måter å skaffe støtte på gjennom å ta dette opp med sin hjemkommune, søke midler fra ulike instanser og så videre. Noen har lykkes med å få støtte fra frivillige eller humanitære organisasjoner, og noen benyttet Legathåndboken flittig for å søke midler. Det varierer i hvilken grad dette lykkes, og det ligger mye arbeid bak slike henvendelser.

Slike ferieturer kan imidlertid bety enormt mye for personer med utviklingshemming, og det er derfor verdt å stå på for at de skal kunne ta del i slike gleder.

Noen ganger vil ferieopphold på spesielt tilrettelagte turer gi større muligheter for suksess. Tilbud på Solgården, som vist ovenfor, er ett av flere eksempler på dette.