Å feriere - sammen om det hele

Foto av gutt

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Ressurser

I teksten er det nevnt flere kilder som omhandler ulike sider som har med ferie å gjøre. For de som er interessert i å lese mer vil jeg anbefale å lære mer om livskvalitet og betydningen av å ta være på minner. Flere definisjoner og uklar bruk har vært knyttet til honnørordet "livskvalitet". Gjennom forskning og litteraturstudie har Næss (2001 A & B) arbeidet med ulike sider av livskvalitet. I de senere år har hun blitt opptatt av at livskvalitet har nær sammenheng med psykisk velvære". Hun viser til forskningstradisjon som setter søkelys på personers subjektive opplevelser. Livskvalitetsbegrepet som foreslås, er snevrere enn begrep som inkluderer levekår, men videre enn mental helse-begrepet.

For å forstå betydningen å ta vare på minner for utviklingshemmede som ikke klarer dette alene, anbefales det å lese "Den doble aldringen" an Thorsen & Myrvang (2008). I omtalen av boken heter det: Boken baserer seg på hva eldre foreldre til voksne utviklingshemmede barn forteller om barnets livshistorie og sin egen - i sammenvevde livsløp. Forfatterne har også hatt samtaler med noen av de voksne barna som forteller om hvordan de opplever livet og hva som betyr noe for dem i hverdagen.

Boken gir stemmer til dem som har vært overhørt og glemt som informanter om sitt liv. Boken gir en inngående beskrivelse av utviklingshemmedes livssituasjon og hverdagsliv i dag. Den viser hvordan hverdagslivet oppleves av eldre foreldre og deres voksne barn - bak idealene og hensiktene i den offentlige omsorgen. Intervjuene har vist hvordan systemsvikt i støtteapparatet har konsekvenser i menneskers liv, hvordan manglende kontinuitet, hjelp og avlastning gir et uforutsigbart og utrygt hverdagsliv. Boken viser den andre siden av hvordan systemer fungerer: det erfarte livet - og sammenhengen mellom livsvilkår og livsinnhold for utviklingshemmede personer og deres gamle foreldre.