Kulturelt mangfold

Foto av teater

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Kulturpolitikk for utviklingshemmede

Etter HVPU-reformen tredde i kraft, 1.januar 1991, skulle utviklingshemmedes deltakelse i det offentlige kulturliv håndteres av kultursektoren i stat og kommune innenfor det utvidede kulturbegrep. Før 1991 hadde helse- og sosialsektoren hatt ansvaret for segregerte kulturtilbud for utviklingshemmede. Målet med reformen innen kultursektoren var å integrere utviklingshemmede i det lokale, regionale og nasjonale kulturlivet. Gjennom ansvarsreformen som ble satt i kraft fikk altså hjemstedskommunen ansvaret for totaltilbudet for mennesker med psykisk utviklingshemming. Etter reformen trådde i kraft ble det St.meld. nr. 61 (1991-92) Kultur i Tiden som satte rammene for kulturlivet også til funksjonshemmede. Dette fordi alle menneskers kulturliv etter reformen skulle reguleres av kulturmeldingen. Også «spesielle grupper», for å bruke kulturmeldingens eget språk. I dag er det kulturmeldingen Kulturpolitikk fram mot 2014 som er styrende for norsk kulturpolitikk.