Kulturelt mangfold

Det kulturelle mangfold

«Kultur» er et ord som ofte brukes i dagligtale, og det omtales stadig i media. Av den grunn går vi ut fra at alle forstår hva begrepet betyr. Men kulturbegrepet kan knyttes til mange ulike arenaer, og brukes i forskjellige betydninger.

Kulturbegrepet brukes ofte ensbetydende med begrepet kunst, men også utenfor kunstfeltet bruker man begrepet «kultur» når vi snakker om fenomener som fremmedkultur, kulturforskjeller, minoritetskultur og flerkultur. Da er det tale om forskjeller mellom etniske grupper, mellom nasjoner og tradisjoner. Men gjennom denne begrepsbruken er det fare for at overforenkling og skepsis kan føre til at man oppfatter kulturkløftene som dypere enn de egentlig er, hevder sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. Av den grunn må kulturbegrepet i denne sammenheng brukes med varsomhet.

I det moderne samfunnet eksisterer en rekke hverdagsarenaer der inkludering og likeverd er viktige prinsipper for det sosiale samspillet mellom mennesker. På disse kollektive arenaene i Norge ønsker man et mangfold, i følge stortingsmeldinger og offentlige debatter.

Innen kunsten finnes et naturlig mangfold av menneskelige «fingeravtrykk». Kunsten er en sfære der en kan gi uttrykk for personlige erfaringer gjennom en kunstnerisk form. Fra menneskets opprinnelse har individer og grupper brukt roller og ritualer for å stadfeste sin begynnende nasjonale og eller lokale kultur. Dette er opphavet til kunsten slik vi kjenner den i dag.

Fruktbarhetsritualer, helleristninger og rytmisk relasjonell sang har etter hvert utviklet seg til teater, billedkunst og musikk.

Mangfoldet i kunsten er et kjennetegn ved kunstens vesen, og noe av det som skiller kunsten fra andre felt i samfunnet. I kunsten har friheten til individuelle uttrykk og pågangsmot til nytenkning stått sentralt. Det opprinnelige mangfoldet som stammer fra ulike mennesker og forskjellige folkegruppers kunstneriske uttrykk, har etter hvert blitt institusjonalisert, profesjonalisert og smalnet inn i den vestlige kunsttradisjonen.

Kunsten er blitt delt inn i fag og sjangere som et ledd i modernisering av samfunnet. Den ivaretas nå utenfor hverdagslivets arenaer, inn i kunstinstitusjoner som teatre, dansestudioer, museer og orkestre.

I løpet av utviklingen fra kunstens opprinnelse til i dag, har mye av mangfoldet gått tapt, fordi såkalt kunstnerisk kvalitet er dyrket frem gjennom elitedyrking og skiller mellom høy- og lavkultur. I Norge betraktes fremdeles noen kunstneriske uttrykk som høyverdig kunst, og noen som en del av det mangfoldige lokale kulturlivet. I det lokale kulturlivet finner vi såkalte kunstneriske uttrykksformer som kan betraktes som et sammensatt felt av amatørers og profesjonelles praksis. Denne kan foregå på hverdagsarenaer og innen mer tradisjonelle kunstneriske rammer. Eksempler på slike uttrykk er ungdomsteater på torget, sagaspill på bygda, revy på samfunnshuset, dramaterapi i fengselet eller teater improvisasjonsøvelser i næringslivet.

Mange nordmenn skiller fremdeles mellom for eksempel «de som går i konserthuset» og «oss som går på dansegalla». Slike bås-settinger er en del av det sosiale spillet der mennesker posisjonerer seg i forhold til hverandre. I dette spillet blir enkelte mennesker definert ut, stemplet og forkastet som uinteressante.

Denne prosessen finner vi i alle miljøer uavhengig av klassetilhørighet. En del mennesker som har en funksjonshemming opplever en slik stempling. Funksjonshemmede som ønsker å være kunstneriske utøvere blir ikke akseptert inn i finkulturen i Norge. Utøvere med en annen hudfarge, en annen religion eller en annen etnisitet enn flertallet diskrimineres også ved opptak ved kunsthøgskolene og ansettelsesprosesser ved kunstinstitusjonene (Kelly, 2008:4, Gürgens, 2004). Det usedvanlige mennesket som skiller seg ut fra A-4 mennesket defineres derfor ofte utenfor og ikke innenfor det institusjonelle kunst-Norge.