Kulturelt mangfold

Foto av teater Beaivvas

Foto: Marit Anna Evanger

Ulike kunstfags særegenheter

Vi kan dele kunstfeltet inn i scenekunst, arkitektur, litteratur, musikk, billedkunst og skulptur. Disse feltene produserer og presenterer kunsten på ulike arenaer og gjennom forskjellige medier. Inndelingen i kunsten gjøres hierarkisk, og nivåene kan beskrives visuelt slik:

  • Kunstfelt
  • Kunstfag eller kunstart
  • Sjanger

Scenekunstfeltet rommer flere kunstfag, men alle har til felles det å opptre foran et publikum i et scenerom, enten det er inne i et tradisjonelt teaterbygg, på en utescene, i naturen eller på andre private eller offentlige arenaer. Scenekunstfagene i vår kultur er teater, opera, musikk og dans.

Arkitektur er vitenskapen og kunsten om bygningskonstruksjon. Kunstfeltet omhandler alt fra planlegging av byer og organisering av bystrukturer som helhet til formgiving av landskap, hager og anlegg i det offentlige rom, design av bruksgjenstander og møbler, samt tegning og beregning av bygninger/hus. Sjangrene er da tradisjonell arkitektur(hus), landskapsarkitektur og industridesign.

Litteraturkunsten er knyttet til det skrevne ord. Forfattere, dramatikere og diktere er kunstnerne som skaper ordene vi leser. Vi skiller mellom sjangrene drama, lyrikk og epikk.

Et drama er et rollespill eller skuespill som er skrevet gjennom replikker som knyttes til manuskriptets rollefigurer. Drama stammer fra gresk og betyr «handling». Vi finner i dramaet også sceneanvisninger der dramatikeren beskriver hvorledes han/hun ser for seg at dette skuespillet kan fremstå for det indre øye. I dramaet er det åpent for leseren å tolke budskap, stemning og mening i replikkene som utspilles mellom rollefigurene. Noen drama kan fungere godt som lesedrama, mens andre drama fungerer bedre som iscenesatt teater.

Lyrikkbegrepet kommer fra gresk «lyra» og ble brukt om sangtekster til lyreinstrumentet. Lyrikk brukes i dag om tekster som er knyttet til musikalske, stemningsfulle virkemidler vi ofte omtaler som rim og rytme. Tekstene er skrevet slik at den er fortettet, kort og beskriver mange tanker, følelser og stemninger med få ord.

Epikkbegrepet stammer fra det greske ordet «epikos» eller dikterkunsten. Epikksjangeren brukes om fortellende tekster som romanen og novellen.

Billedkunsten er en omfattende kunstform som bruker billedflaten som sitt medium. Vi kan skille mellom sjangrene; maleri, tegning, grafikk, kollasj, graffiti, fotografi, film, videokunst, tegneseriekunst, datakunst og mosaikk/glassmaleri.

Skulpturkunsten er kjennetegnet ved at den er tredimensjonal og at den utspilles innen mange ulike materialer som stein, tre, metall og tekstil. Vi kan snakke om sjangrene relieff, installasjon og tradisjonell skulptur som alle kan betraktes fra alle diagonaler i rommet.