Mål og mening

Foto av teater

Foto: Borgny Berglund

Livskvalitet - hva er det?

Livskvalitet er et noe diffust begrep som omfatter mange sider av livet. Det dreier seg om livslyst og livsglede. Å føle at du betyr noe. Dette er verdier som føles, men som ikke er målbare. Det finnes ingen fasit eller retningslinjer på hva som er den «riktige» vegen å gå. Din livskvalitet vil være basert på dine omgivelser og de valg du tar.

Flere definisjoner og uklar bruk har vært knyttet til honnørordet livskvalitet. I medisinsk tradisjon brukes begrepet som samlebetegnelse på fysisk funksjonsnivå og fravær av somatiske symptomer og legemiddelbivirkninger. I andre sammenhenger setter man likhetstegn mellom livskvalitet og levekår, der materielle rikdom får en fremtredende plass. Siri Næss argumenterer for å definere livskvalitet som psykisk velvære. Hun viser til forskningstradisjon som setter søkelys på personens subjektive opplevelser. Livskvalitetsbegrepet som foreslås er snevrere enn begrep som inkluderer levekår, men videre enn mental helse-begrepet.

Kultur er i bred forstand identitetsskapende, og med på å skape gode opphevelser. Dette er viktig for livskvalitet og mestring og dermed for helse. Kulturdeltagelse kan gi helsefordeler både direkte ved kulturenes egenverdi og indirekte ved styrket sosial tilhørighet, bedret livskvalitet og sterkere opplevelse av verdighet.

Mange finner glede og samhørighet i teateraktiviteter. For andre gir idrettsarenaen fantastiske opplevelser.