Mål og mening

Tilhørighet og selvfølelse gjennom teater som kulturaktivitet

Samfunnsforskere har i den senere tid blitt stadig mer oppmerksomme på hvor viktig vår sosiale kapital er for menneskets velvære, det gir en opplevelse av å fungere i et samfunn og ha nettverk som skaper balanse og trygghet i livet. Sosial kapital skiller seg ut fra andre former for kapital - som økonomisk og human kapital - ved at det ikke er en egenskap ved individet eller en ressurs kontrollert av enkeltindivider. Det er en egenskap ved de relasjoner som knytter individene i et samfunn sammen. Det utgjør dermed en viktig forutsetning for sosial integrasjon, demokratisk stabilitet og effektivitet og økonomisk effektivitet.

Vi ser en teaterproduksjon hvor teamet diskuterer scenografi. En egen sceneografigruppe har laget en modell som viser hvordan scenen kan se ut, og alle i produksjonen inviteres til å være med å mene noe om det scenografiske uttrykket. Dette er viktig for at alle, både skuespillere, scenearbeidere, regissører, kostymefolk -det vil si alle som er involvert i produksjonen, skal få anledning til å være med å bestemme og påvirke. Gjennom praktiske handlinger visualiseres alle sider ved en teaterproduksjon, som gjør det mulig for alle å innvolvere seg. I en teaterproduksjon er alle avhengig av hverandre og av god kommunikasjon, slik at uttrykket blir enhetlig og i tråd med de målsettinger og det budskap vi er blitt enige om. Teater er lagarbeid.

Kulturdeltakelse kan gi mennesker en økt sosial kapital. Deltagelsen kan utløse sterke krefter hos mennesket, gi mening og innhold i livet, og det kan være en kilde til kunnskap og som kan bidra til sterkere tilhørighet i et samfunn. Teater er for eksempel en unik arena for inkludering. Teater kan også være et eksempel på en arena for ressursutvikling. Arbeidet med å lage en teaterforestilling består av mange ulike oppgaver, hvor de aller fleste kan finne en viktig funksjon å fylle - på sin egen måte. Det finnes arbeidsoppgaver av forskjellig vanskelighetsgrad. Her kan man bidra til tekster eller ideer til forestillingen, når dagsformen og inspirasjonen er der. Man kan øve på sin rolle som skuespiller.

Vi ser et styremøte. Enhver produksjon er avhengig av at alle vet hvilke mål vi styrer mot og vet hvor vi skal. Det er dessuten viktig å fordele ansvar og arbeidsoppgaver, samt følge en produksjonsplan. Denne sier noe om hva som skal gjøres, av hvem og når. Tidsfrister, framdrift og ansvarsfordeling er viktige suksessfaktorer for at målene skal nås. Noen må ta et overordnet ansvar for å lede arbeidet, og det må avklares hvem som har ansvaret for de ulike delene av produksjonen. Lederne for de ulike områdene trenger et møtested, hvor de kan dele hva de jobber med, hvordan de ligger an i forhold til framdriftsplaner og avklare hva som forventes av hverandre i den videre prosessen. Gode møter krever planlegging og tydelig agenda, og er et viktig fora for utveksling av informasjon. Dette skaper trygghet i arbeidet.

Det krever deltakelse og mobilisering i en mer langsiktig prosess. Aktører kan også sy kostymer, snekre kulisser/lage scenografi, jobbe med lys og musikk, være sufflør, utforme program og bidra til miljøskapende tiltak som å koke kaffe og rydde. Her kan alle bidra med et eller annet, med eller uten funksjonshemming, med eller uten hjelpebehov. Selv den stumme kaffekokeren er viktig. Man må se mulighetene og ikke begrensningene. Dette samholdet som en teaterarena kan skape er unik. Her kan man vokse hele tiden, som kunstner, som tilskuer og som medmenneske.

Det sosiale samspillet mellom deltakerne er viktig. I arbeidet med en teateroppsetning samles aktørene i en felles prosess mot et konkret mål - en premieredato. Dette samarbeidet kan skape et sterkt fellesskap mellom aktørene, og de kan oppleve, på en positiv måte, at i en teatergruppe har jeg en viktig funksjon, det er bruk for meg, og de andre er avhengig av at jeg er på plass.

Dette fungerer som en positiv drivkraft til å mobilisere krefter. Mangler et menneske et sosialt nettverk, eller har et mangelfullt sådan, kan teatergruppen få denne funksjonen. Her kan aktørene støtte og bety noe for hverandre.

Et teater er ikke bare en teaterforestilling for kunstens skyld, men også en arena; med arbeidsmetoder for sosial lærdom og trygghet. Teaterets latter, tårer og stolthet. Teateret har en arena hvor alle kan mestre et eller annet. Teateret er også en aktivitet som gir folk i alle aldre muligheter til å arbeide med ulike kunstneriske og håndverksmessige uttrykk: Skuespill, dans, musikk, scenografi. Sminke, kostyme, lyd, lys og pedagogikk er naturlige aktiviteter som hører til scenekunsten. Aspektet ved teater i en teatergruppe, som pedagogisk sett er satt sammen av en årsak, handler om å skaffe aktørene ulike erfaringer, faglige og sosiale.