Mål og mening

Kriterier for en vellykket inkludering i et kulturtilbud

For at inkludering skal være vellykket, er det en del kriterier som må oppfylles. Det viktigste er tid og tillit. En instruktør må være trygg, tålmodig, tørre å stille krav, være åpen og ha evne til å kommunisere. En selvfølge er det at man har teaterinteresse og teatererfaring hvis man skal jobbe med teater, og fotballinteresse og fotballerfaring hvis man skal jobbe med fotball. Det kan være en fordel å ha noe kunnskap og kjennskap til funksjonshemminger og ulike hjelpebehov.

Trygghet er viktig. Trygghet er ikke noe man kan snakke seg til. Trygghetsøvelser er stort sett fysiske øvelser med ulik vanskelighetsgrad. Ulike dramaøvelser kan, i tillegg til å skape trygghet og tillit, ivareta sentrale målsettinger som:

  • å skape engasjement og gi opplevelser
  • å ivareta en utforskende og skapende læreprosess
  • å vekke interesse for og øve opp evnen til konsentrasjon, kommunikasjon og samspill
  • å utvikle evnen til empati og innlevelse
  • å ivareta humor, glede, spenning og overraskelse
  • å åpne for forståelse og erkjennelse.

Å spille en rolle kan gi nye sosiale erfaringer. Dette kan bidra til et bedre samspill mellom aktørene. Det etableres et konkret og forpliktende samarbeid rundt et tydelig og meningsfullt felles mål i en teatergruppe. Det skal lages en forestilling. I denne prosessen kan man lære mye om samarbeid. Det å uttrykke seg kunstnerisk, som for eksempel gjennom tekstskriving, innebærer å bli mer bevisst på sin egen virkelighet. Å sette seg inn i en rolle kan skape økt forståelse for andre, og dermed oppstår grunnlag for empati.

Mange skuespill handler om mennesker i pressede situasjoner. Det kan være at mange av de klassiske rollefigurene kunne hatt en diagnose. Velger en å se at mennesker med ulike hjelpebehov har et fortrinn, en kompetanse til å fremstille disse rollefigurene, åpner man for å snu negative erfaringer til noe positivt. Dermed skapes en større bevissthet rundt egne opplevelser ved det å ha et hjelpebehov.