Deltagelse for alle

Foto av forestilling

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Hva er kultur?

Ord som «kultur» og «fritid» bruker vi alle sammen ofte, og det virker umiddelbart selvfølgelig at vi alle legger samme betydning i ordene. Men når vi tenker nøyere etter rommer både kultur og fritid mye forskjellig, samtidig som det er ord som endrer betydning ettersom samfunnet endrer seg. Kultur er både noe som sier noe om hvem vi er og det handler om de aktivitetene vi deltar i. Jack Lang, en tidligere fransk kulturminister sier at kultur er «uunnværlig; fordi den appellerer til kreativitet, fantasi og individets, gruppens og nasjonens evne til å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, ved å rokke ved vante og bekvemme tankemønstre, som av og til er for lettvinte, til å finne opp modeller, til å forstå nåtiden for bedre å forutse og forberede fremtiden». Kultur skapes av oss alle, det er ikke noe som bare «er».

Kultur; en menneskerettighet

Hva hadde livet vært uten kultur og mulighet til kulturutfoldelse? Vi kan vel fort bli enig om at livet til hver og en av oss hadde blitt veldig mye "fattigere". Kultur er så viktig at menneskerettighetene har fastslått at alle skal ha rett til å delta i et aktivt kulturliv. Dette går tydelig frem av FNs standardregel 10 - Kultur

«Statene skal sikre at mennesker med funksjonshemming inkluderes og kan delta i kulturelle aktiviteter på lik linje med andre.»

Også i det norske lovverket ser vi at det å ha et meningsfylt liv gjennom kultur og aktivitet ses på som grunnleggende viktig. I Lov om sosiale tjenester § 1-1 b) står det at formålet med loven er «å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre». Og i forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie står det i Kap. III Om beboernes rettigheter §4-4 at «Beboerne skal ha adgang til å dyrke sine interesser og forme sin tilværelse som de ønsker i den utstrekning det er forenlig med den medisinske behandling, drift av boformen og av hensynet til andre beboere».