Deltagelse for alle

Foto av konsert

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Andres kulturopplevelser, også ditt ansvar

Som du så innledningsvis, er dette feltet også delvis lovregulert ettersom man har plikt til å legge til rette for andres aktivitet og et meningsfylt liv. Vi har i dette kapittelet gitt et bakteppe på hvorfor kultur er så viktig for at mennesker skal få et meningsfylt liv. Når vi arbeider med andre mennesker er kultur og deltagelse i kulturlivet også et av de områdene vi må ta hensyn til. Som hjelper er det derfor viktig at vi har en aktiv og målrettet holdning også til denne delen av arbeidet vårt. Og som så ofte eller vil dette handle om hvordan vi som enkeltpersoner vurderer viktigheten av et slikt arbeid. Du har før i denne modulen blitt utfordret til å svare på noen oppgaver der du skal se på forskjellige innfallsvinkler til kultur og kulturaktiviteter og ditt syn på dette.

Men det kan også være sånn at det å introdusere kultur som en viktig del av det tilbudet det offentlige skal stille opp med ovenfor mennesker med utviklingshemming, også kan møte på mange hindringer. Eksempler på dette kan være:

Utfordringer i tilrettelegging av kulturaktivitet:
  1. Manglende holdninger, kunnskaper og ferdigheter hos de ansatte
  2. Ulikt funksjonsnivå og interesser hos de du skal tilrettelegge for krever kreativ tenkning og evne til å tenke utenfor etablerte rammer.
  3. Mange opplever at det kan være vanskelig for å få anerkjennelse for at det er viktig å satse på kultur og aktivitet i stramme økonomiske tider.
  4. Manglende vilje og ønske om å inkludere mennesker med utviklingshemming som brukere og deltakere hos kulturetat, organisasjoner og etablerte kunstinstitusjoner.
  5. Praktiske forhold slik som bemanningssituasjon, turnuser, vaktskifter og lignende