Deltagelse for alle

Foto av gutt som leser avis

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Ressurser

Noen linker som kan vise eksempler å få inspirasjon av:
Anbefalt litteratur:
 • Aune, Karin og Saur, Ellen (2007) Dialogiske perspektiv. Når vi er forskjellige. Oslo: Universitetsforlaget
 • Benjamin, Adam (2002) Making an Entrance. Theory and Practice for Disabled and Non-Disabled Dancers. London: Routledge
 • Bjørkvold, Jon-Roar (1998) Skilpaddens sang Oslo, Freidig Forlag
 • (Se også link til Bjørkvolds eget forlag http://www.freidig.no/)
 • Lorentzen, Per (2003) Fra tilskuer til deltaker. Samhandling og kommunikasjon med voksne utviklingshemmede. Oslo: Universitetsforlaget
 • Mathisen, Rune (2006) Aktivitetsfagets relevans Bodø: Høgskolen i Bodø HBO-rapport 18/2006
 • Myskja, Audun (2007) Kultur former framtida: hvordan og hvorfor kultur virker/ med bidrag fra blant annet Audun Myskja et.al. Oslo: Andrimne
 • Rohd, Michael (1998) Theatre for community, conflict and dialogue. The hope is vital training manual Portsmouth, NH: Heinemann
 • Sauer, Lennart (2004) Teater och utvecklingsstörning. En studie av Ållateatern. Doktorgradsavhandling. Umeå: Umeå Universitet. Institutionen för socialt arbete.
 • Saur, Ellen (2008) Kulturarena med mulighet for dialog? Grotta- En fritidsklubb for mennesker med utviklingshemming. "Målet e vel at vi ska ha det arti, trur æ". Doktoravhandling ved NTNU 2008:14
 • Säfvenbom, Reidar (2005) Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst. Oslo: Universitetsforlaget
 • Soldal, K.A. (2003) Støttekontakter, sovepute eller ressursen i velferdssamfunnet Oslo: Fagbokforlaget
 • Ødegaard, Anette Juell (2003) KUNST - og uttrykksterapi. Fra kaos til form .Oslo, Universitetsforlaget
Stortingsmeldinger:
 • Kultur- og kirkedepartementet: St.meld. nr. 39 (2006.2007) Frivillighet for alle
 • Helse- og omsorgsdepartementet: St.meld. nr. 16 (2002-2003): Resept for et sunnere Norge
 • Kultur- og kirkedepartementet: St.meld. nr. 48 (2002-2003): Kulturpolitikk fram mot 2014
 • Sosial- og helsedepartementet (1998-1999) St. melding nr. 21 Ansvar og meistring
 • Sosialdepartementet (2002-2003) St. melding nr. 40 Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Sosial- og helsedepartementet (2001) NOU nr. 22 Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer
 • Lov om sosiale tjenester 13. Desember nr. 81 1991
 • Sosialdepartementet Rundskriv I-1/93 Lov om sosiale tjenester mv.
 • Lov om styrking av menneskerettighetene i norsk rett 21. Mai nr. 30 1999
 • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) nr. 42 6. Juni 2008
Annet

Balavoine, Dag (2010). Peer for alle 2011 SOR Rapport nr 6, side 26-33.

Video

Peer for alle 2011 (14 minutters innslag):

Se klipp fra forestillingen du-jeg, oss-dem, innenfor-utenfor. Kort sammendrag av forestillingen Teater nonSTOP i Namsos kulturhus